Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dobór metod nauczania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich. Formy kształcenia złożone są z różnorodnych elementów równoważących proces kształcenia i należą do nich:

 • wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty;
 • prowadzenie kształcenia w grupach, jak i w toku indywidualnym;
 • przygotowanie i wykorzystanie prezentacji zarówno przez wykładowców, jak również przez studentów;
 • prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji;
 • analiza dokumentów źródłowych, książek i innych opracowań;
 • realizacja zadań problemowych przy wykorzystaniu różnorodnych studiów przypadku (case study).

Połączenie powyższych form determinuje efektywne rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w kierunkowych efektach kształcenia. Studenci nabywają ponadto umiejętność przygotowywania prezentacji oraz wystąpień ustnych, koncentracji i prowadzenia notatek oraz zdobywania i analizowania pozyskiwanych  informacji. Wykorzystanie studium przypadku pozwala również na wzmacnianie umiejętności analitycznych, zdolność pracy indywidulanej lub/i w grupie umożliwiającej niekonwencjonalne podejście do założonych zagadnień.

Studenci wykorzystują różne metody nauki, m.in.:

 • zapoznanie się z literaturą przedmiotu i innymi źródłami (np. statystyki i źródła internetowe);
 • dyskusje w grupie;
 • prezentowanie swoich przemyśleń i ewentualnych badań podczas zajęć, spotkań naukowych, debat i konferencji.

Założone przez prowadzących poszczególne przedmioty formy weryfikacji efektów kształcenia obejmują następujące metody i techniki kontroli:

 • przygotowanie prezentacji, sprawozdań, raportów i innych form pisemnych;
 • ustne i pisemne odpowiedzi na postawione zadania;
 • prace pisemne (egzaminy, zaliczenia, kolokwia);
 • wyniki pracy indywidualnej i grupowej;
 • czynny udział w zajęciach i inne sposoby szczegółowo określone w sylabusach.

Metody weryfikacji osiąganych efektów kształcenia służą przede wszystkim:

 • sprawdzeniu, czy prowadzone zajęcia spełniają kryteria, założenia i cele programu;
 • wzmacnianiu procesu uczenia się przez studentów;
 • realizacji kierunkowych efektów kształcenia.

Istotne znaczenie w ramach systemu jakości ma: zapewnienie jasnych kryteriów trafnego oraz rzetelnego procesu oceniania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów; dostęp do spójnych informacji oceniania studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych; stałe monitorowanie procesów oceniania w celu ich udoskonalania.

Działania w zakresie oceniania studentów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 7. Przeprowadzanie egzaminów pisemnych i ustnych

 

Zakres procedury

Zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych, które stanowią potwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu.

 Zasady postępowania

1.       Ogólne zasady oceniania studentów określa Regulamin studiów

2.       Forma zaliczenia przedmiotu powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu, w tym do rodzaju zakładanych efektów kształcenia.

3.       Studenci mają obowiązek zapoznania się z sylabusem przedmiotu przed rozpoczęciem zajęć.

4.       Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu mają obowiązek poinformowania studentów na pierwszych zajęciach o zasadach zaliczenia przedmiotu, a także zweryfikowania wszystkich efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu.

5.       Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej.

6.       Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (w przypadku, przedmiotu w ramach którego w planie studiów występują ćwiczenia i wykład).

7.       W przypadku egzaminów ustnych nauczyciel powinien udokumentować zestaw wszystkich pytań przewidzianych dla egzaminu ustnego a student, który bierze udział w egzaminie ustnym powinien na protokole złożyć podpis potwierdzający swój udział w egzaminie i potwierdzający otrzymaną ocenę.

Podmiot wykonujący zadanie

Nauczyciel akademicki

Podmiot monitorujący

Kierownik Katedry/Zakładu

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Dokumenty związane z realizacją zadania

Sylabusy przedmiotów

Dokumenty potwierdzające weryfikację zakładanych efektów kształcenia.

 

 

Procedura 8. Archiwizowanie prac studentów

 

 Zakres procedury

Zasady archiwizowania prac pisemnych, projektowych egzaminacyjnych, które  stanowią potwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu.

Zasady postępowania

1.       Wszystkie prace studenta (kolokwia, egzaminy, projekty, testy, prace zaliczeniowe itp.) oraz inne materiały potwierdzające  uzyskanie przez   studenta założonych efektów kształcenia archiwizowane są z użyciem dostępnych form, tj.: wydruk, plik elektroniczny, itp.

2.       Dokumentacja dotycząca osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia (w tym: prace egzaminacyjne, kolokwia, referaty, projekty, prace domowe, listy obecności i aktywności studentów, itp.) a w przypadku egzaminów ustnych zestaw pytań oraz protokół z podpisami studentów, przechowywana jest przez nauczyciela akademickiego w Katedrze/Zakładzie przez 1 rok po przeprowadzeniu egzaminu/zaliczenia lub zakończeniu roku akademickiego (§ 5 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS),

3.       Archiwizowana dokumentacja pisemna po zakończeniu okresu jej przechowywania powinna ulec zniszczeniu w sposób zgodny z zasadami postępowania określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podmiot wykonujący zadanie

Nauczyciel akademicki

Podmiot monitorujący

Kierownik Katedry/Zakładu

Dokumenty związane z realizacją zadania

Dokumenty potwierdzające weryfikację zakładanych efektów kształcenia