Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Podstawą oceny zajęć dydaktycznych jest hospitacja zajęć i ankietowanie studentów. Okresowe hospitacje zajęć stanowią istotne narzędzie oceny procesu dydaktycznego i ważny element w procesie kształcenia i doskonalenia kadry i są przeprowadzane zgodnie z planem hospitacji przygotowywanym przez Dziekana na początku każdego semestru. Ważne miejsce w ocenie jakości zajęć dydaktycznych ma ocena dokonywana przez studentów/ doktorantów/ uczestników studiów podyplomowych, na podstawie anonimowej, dobrowolnie wypełnianej ankiety oceny zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego. Ankietą objęte są wszystkie formy zajęć przewidziane planami i programami studiów.

Działania w tym zakresie odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

Procedura 9.

Zasady hospitacji zajęć

 

Zakres procedury

Określenie zasad przeprowadzenia hospitacji nauczycieli akademickich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady  postępowania

1.       Dziekan sporządza plan hospitacji w terminach: do 30 października                   w semestrze zimowym i do 15 marca w semestrze letnim w oparciu o informacje podane przez Kierowników Katedr/Zakładów.

2.       Plan hospitacji powinien zawierać nazwy przedmiotów hospitowanych w danym semestrze, miejsca zajęć oraz nazwiska osób hospitowanych i hospitujących.

3.       Hospitacji zajęć podlegają asystenci, adiunkci nie rzadziej niż na 3 lata.

4.       Dziekan może przeprowadzić hospitację zajęć innych nauczycieli akademickich.

5.       W przypadku, gdy ocena ostatniej hospitacji jest negatywna kolejną hospitację przeprowadza się nie później niż w okresie 1 roku od uzyskania tej oceny.

6.       Hospitacjom może podlegać każdy rodzaj i forma zajęć dydaktycznych prowadząca do osiągnięcia określonych efektów kształcenia.

7.       Hospitacje zajęć dydaktycznych przeprowadzają Kierownicy Katedr/ Zakładów (lub osoby przez nich upoważnione) na podstawie planu hospitacji ustalonego przez Dziekana. Prawo hospitacji przysługuje również Dziekanowi.

8.       Hospitacja zajęć dydaktycznych odbywa się w sposób niezapowiedziany, w dowolnym terminie zajęć danego semestru, na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych.

9.       Hospitujący jest zobowiązany w ciągu jednego tygodnia od dnia hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym. Wynikiem rozmowy pohospitacyjnej powinny być praktyczne wnioski służące doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego.

10.    Wgląd do protokołów hospitacji zajęć ma wyłącznie Dziekan, osoby upoważnione przez Dziekana oraz bezpośredni przełożony hospitowanego.

11.    Uwagi zawarte w protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane do okresowej oceny pracownika. Dziekan/Kierownik przekazuje informacje o wynikach hospitacji zajęć podczas posiedzenia Wydziałowej Komisji Oceniającej powołanej do oceny nauczyciela akademickiego.

Podmiot wykonujący zadanie

Kierownik Katedry/Zakładu lub inna przez niego wskazana osoba

Dziekan Wydziału

Podmiot monitorujący

 

Dziekan Wydziału

Dokumenty związane z realizacją zadania

Plan hospitacji zajęć

Protokoły z hospitacji zajęć