Wydział Ekonomii
i Finansów

OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ

OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ

Warszawa, 16 listopada 2017 r.

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych zainteresowanych uznawalnością efektów kształcenia w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym w tym do: kadry zarządzającej uczelniami wyższymi (dziekanów i zastępców dziekanów ds. dydaktycznych), osób odpowiadających za kierunki kształcenia i programy studiów, pracowników biur współpracy międzynarodowej.

 

 

10:00    Wykład i dyskusja: Uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne programów kształcenia. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji  Dla Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie szkolenia przekazane zostaną kluczowe informacje dotyczące sposobów konstruowania programów kształcenia, zwłaszcza w kontekście definiowania efektów kształcenia dla całego programu (kierunku studiów), jak i dla efektów przedmiotowych. Wychodząc od przepisów prawa (tutaj przede wszystkim: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wraz z określonymi na tej podstawie efektami kształcenia dla poziomu 6 oraz 7 oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów) omówione zostaną również zasady oceny efektów kształcenia przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Opisowi efektów kształcenia muszą towarzyszyć zdefiniowane sposoby oceny osiągania założonych efektów. Nie oznacza to zasad wstawiania ocen przez prowadzących zajęcia, ale o zaplanowanie sposobów skutecznego weryfikowania, czy studenci zdobyli zakładaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Właściwe metody weryfikacji, niekoniecznie szczególnie rozbudowane, powinny służyć uczelni oraz studentom w precyzyjnym określaniu postępów w nauce.

W powiązaniu z określonymi efektami kształcenia istnieje możliwość uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych przez kandydatów na studia w procesie uczenia się (także poza sformalizowanym procesem kształcenia). Uczelnie są zobowiązane do opracowania zasad sprawdzania i potwierdzania osiągniętych w ten sposób efektów – temu zagadnieniu poświęcona będzie ostatnia część szkolenia.

dr hab. Radosław Rybkowski, Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

12:00    Przerwa, poczęstunek

 

12:30    Wykład i konsultacje: Ocena efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw.

Wystąpienie będzie miało na celu odpowiedzieć na główne pytanie: jak oceniać różne efekty kształcenia zdobyte nie tylko w tradycyjny sposób?

Wychodząc od wyjaśnienia: czym są efekty kształcenia i jak się je uzyskuje w poszczególnych kategoriach: wiedzy, umiejętności i postaw, omówione zostaną różne sposoby, metody i narzędzia ich oceniania. Zaproponowane rozwiązania będą uzależnione od praktyk słuchaczy wykładu, a także od specyfiki dziedziny czy dyscypliny naukowej, kierunku i specjalności i na końcu zajęć, których mogą dotyczyć. Słuchacze będą mogli wykorzystać konkluzje i najlepsze przykłady w swojej pracy, również aktualizacji treści sylabusów.

dr inż. Justyna M. Bugaj, Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

14:00    Przerwa

 

14:20    Wykład i konsultacje: Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia.

            Jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia.

Wystąpienie będzie miało na celu odpowiedzieć na główne dwa pytania: jak zorganizować proces uznawania efektów kształcenia na uczelni i jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia?

Wychodząc od przedstawienia procesu uznawania efektów kształcenia oraz procedur walidacji efektów kształcenia na uczelniach, omówione zostaną ich uwarunkowania prawne i organizacyjne. Zaprezentowane zostaną różne rozwiązania w polskich i zagranicznych uczelniach. Dodatkowo pokazane zostaną dobre przypadki i źródła potencjalnych kłopotów, które mogą się pojawić na różnych etapach realizacji omawianych zagadnień. Słuchacze będą mogli wykorzystać rekomendacje z wykładu do przygotowania procesu uznawania efektów kształcenia oraz procedur walidacji na swoich uczelniach oraz podczas ewaluacji programów i kierunków kształcenia.

dr inż. Justyna M. Bugaj, Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

           

16:00    Zakończenie programu

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 16 listopada 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 3 listopada 2017 r.

850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 4 listopada 2017 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ofk/formularz_mj.php 

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

  1. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000