Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na konferencję - "Kartografie nowego materializmu", Poznań, 15-16 czerwca

Konferencja “Kartografie nowego materializmu”, 16–17 czerwca 2018 r., Poznań
Serdecznie chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej “Kartografie nowego
materializmu”, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca w Poznaniu i jest zorganizowana przez Instytut
Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Sekcję Posthumanistyki Koła Studentów Filozofii UAM
oraz fundację “Machina Myśli” (http://machinamysli.org/).

Celem konferencji jest stworzenie mapy nowego materializmu - tendencji obecnej w filozofii XXI w., do
której można zaliczyć prace wielu myślicielek i myślicieli: posthumanistycznych feministek (Haraway,
Colebrook, Kirby), neodeleuzjanistek (DeLanda, Braidotti), w pewnym sensie też realistów
spekulatywnych (Harman, Meillassoux, Bryant) i innych (Barad, studia nad nauką i techniką, zwroty
performatywny i ku rzeczom w szeroko pojętej humanistyce). Mimo heterogeniczności i często zupełnie
odmiennych perspektyw prezentowanych w tym nurcie, można wyróżnić w nim kilka wspólnych założeń i
celów teoretycznych. Podstawowym elementem nowego materializmu jest zniesienie dotychczas
panujących dualizmów - jak podmiot-przedmiot, kultura-natura czy ludzkie-nieludzkie. Wiąże się to z
próbą przezwyciężenia paradygmatu postkartezjańskiego (czy, ściślej, kantowskiego), na którym
powyższe opozycje się zasadzają. Wspólną dla przedstawicielek nowego materializmu jest diagnoza, że
historia filozofii – od Kartezjusza do poststrukturalizmu - znalazła się w sytuacji bez wyjścia, gdy
wzajemna gra między podmiotem a przedmiotem sprawiła, że niemożliwe jest mówienie bezpośrednio o
którymkolwiek z nich – dostęp do noumenów jest bowiem niemożliwy. Nowy materializm, poszukując
drogi wyjścia z tego paradoksu, chce znów mówić o rzeczywistości pozaludzkiej. Jest to motywowane nie
tylko teoretycznie, ale też praktycznie - współczesna sytuacja społeczno-techniczna i nowe odkrycia
naukowe sprawiają, że twierdzenia o dyskursywnej i antropocentrycznej naturze rzeczywistości są na
bieżąco falsyfikowane – tak rozwój techniki, jak i jego planetarne skutki (globalne ocieplenie czy smog)
sprawiają, że stajemy przed obiektywną koniecznością i zarazem moralnym obowiązkiem ponownego
uwzględnienia rzeczywistości pozaludzkiej w humanistyce. Posthumanizm nowego materializmu nie
dotyczy więc jedynie zakończenia antropocentryzmu, ale też końca antropocentrycznej
humanistyki, która aby pełnić swoją dotychczasową rolę, musi otworzyć się na inne nauki szczegółowe.

Proponujemy nadsyłanie prac dotyczących następujących zagadnień w obrębie filozofii nowego
materializmu:
 Poszukiwacze zaginionych noumenów - jak można mieć bezpośredni dostęp do rzeczywistości?
 Substancje, procesy, relacje, a może coś jeszcze innego? Nowe modele ontologiczne
 Jak nie Kartezjusz, to kto? Nowomaterialistyczne odczytania filozofii scholastycznej, Spinozy i
Leibniza.
 Relacje między aksjologią a ontologią w nowym materializmie
 W jaki sposób materia jest aktywna? Nowy, a nie tradycyjny materializm
 Ku historii naturalnej - rola historyczności aktorów nieludzkich
 Dualizm sex i gender - nowomaterialistyczne propozycje feministyczne
 Dziedzictwo poststrukturalizmu - co należy odrzucić, co należy zachować?
 Stosunek do tradycji postkartezjańskiej i postkantowskiej - czy następuje prosta negacja, czy raczej
dialektyczne przezwyciężenie?
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych zagadnień.

Na wystąpienia przewidujemy 20 minut oraz 10 minut dyskusji.

Abstrakty (około 200 słów) prosimy nadsyłać na adres kartografienowegomaterializmu@gmail.com do 31
maja. W treści maila proszę zawrzeć zdanie “Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb organizacji i promocji konferencji”.

Program zostanie ogłoszony na początku czerwca. Organizatorki zastrzegają sobie możliwość odrzucenia
części zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.