Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu promocyjnym programu NATO Science for Peace and Security 21-22 listopada 2018 Rembertów

Szanowni Państwo,

W załączeniu mam przyjemność przekazać zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na międzynarodowe wydarzenie promocyjne  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowane w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

 

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

  1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
  2. Bezpieczeństwo energetyczne,
  3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
  4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
  5. Bezpieczeństwo środowiskowe,
  6. Wspieranie misji i operacji NATO,
  7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
  8. Bezpieczeństwo granic i portów,
  9. Rozminowywanie,
  10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm

Planowane wydarzenie -  Information Day Science for Peace and Security Programme  w dniach 21-22 listopada br. ma na celu, obok szerokiej promocji programu wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych interesariuszy, integrację środowiska polskich i zagranicznych ekspertów w 3 wybranych obszarach tematycznych, w ramach zaplanowanych sesji warsztatowych:

New security challenges: Cyber & CBRN – Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa: cyberbezpieczeństwo oraz zagrożenia chemiczne, biologiczne i radiologiczne,

Women, Peace and Security – Kobiety, pokój i bezpieczeństwo,

New technologies & Security – Nowe technologie i bezpieczeństwo.

Z uwagi na szerokie spektrum działań, mogących być przedmiotem finansowania w ramach programu,  między innymi projekty dedykowane rozwojowi nowych technologii  oraz udział w programie partnerów o najwyższym stopniu innowacyjności na świecie, takich jak Finlandia, Izrael, Japonia, Szwecja, USA współpraca polskich podmiotów w ramach projektów ww. programu przyczyniłaby się do podniesienia innowacyjności polskiej nauki i gospodarki oraz umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Link do rejestracji elektronicznej jest dostępny w załączonym ramowym programie wydarzenia. Znajdą tam również Państwo niezbędne informacje logistyczne wraz ze wskazówkami dojazdu oraz informacją hotelową.

Uprzejmie informuję, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty ewentualnego dojazdu i zakwaterowania. Językiem wydarzenia jest język angielski, zapewnione będzie tłumaczenie na język polski podczas sesji plenarnych, sesje warsztatowe prowadzone będą w języku angielskim.

Zaproszenie

Program