Wydział Ekonomii
i Finansów

Pracownicy Wydziału realizują projekt w ramach KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

 

W dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego a Uniwersytetem w Białymstoku reprezentowanym przez J.M. Rektora prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego,  została podpisana Umowa nr ROR-II/KSOW-N-13/2018 na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2018, Plan operacyjny na lata 2018-2019, zatytułowanego „Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw”. Projekt o wartości 27 216,00 zł finansowany jest ze środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania wraz z partnerami, czyli Podlaską Izbą Rolniczą, firmą Agroexpert – Adam Rzońca oraz Panią Ewą Wilczyńską prowadzącą gospodarstwo ekologiczne. Koordynatorem projektu jest dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, a wykonawcami dr hab. prof. UwB Mirosława Kozłowska-Burdziak oraz dr hab. prof. UwB Adam Sadowski.

Celem projektu jest poprawa opłacalności produkcji produktów ekologicznych poprzez wytworzenie i upowszechnienie wśród rolników wiedzy w zakresie korzyści wynikających z jej przetwarzania i dystrybuowania w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD). Za podjęciem powyższej problematyki przemawia fakt, że jedną z największych barier funkcjonowania gospodarstw ekologicznych jest to, że znaczna część ich produkcji nie trafia na rynek, czego efektem jest niska opłacalność i brak możliwości zwiększania wartości dodanej. Ocenia się, że w województwie podlaskim zaledwie 0,8% ogółu gospodarstw ekologicznych sprzedaje swoje produkty na rynku [Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, IJHRS, Warszawa 2015]. Uważa się, że zasadniczą przyczyną tego są przede wszystkim: trudności ze sprzedażą produktów z gospodarstw ekologicznych (ze względu na słabo rozwinięte, inne niż klasyczne, kanały zbytu), mało rozwinięte kanały dystrybucji produktów ekologicznych, brak trwałych łańcuchów produkcji produktów ekologicznych (rolnik-przetwórca-dystrybucja-konsument) ze względu na niski poziom wiedzy w tym zakresie oraz niskie zaangażowanie we współpracę [Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020, MRiRW, Warszawa 2014].  Jednocześnie brakuje szczegółowych analiz dotyczących opłacalności produkcji ekologicznej i możliwości jej zwiększenia poprzez wspólne przejmowanie przez producentów kanałów dystrybucji i ich skrócenie (producent-konsument), zgodnie z ideą krótkich łańcuchów dostaw (KŁD). Stąd też projekt nawiązuje do ważnych z ekonomicznego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia zagadnień.

Rezultatem realizacji projektu będzie ekspertyza oraz warsztaty szkoleniowe dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne.

Projekt realizowany będzie do31 października 2018 r.