Wydział Ekonomii
i Finansów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze z pozytywna opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kształcenie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.  Pozytywna ocena dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. To ważna informacja dla tegorocznych maturzystów wybierających uczelnię i studia ekonomiczne.

Oceniane były m.in.: konstrukcja programu studiów, treści programowe, formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, a także kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry  prowadzącej kształcenie. Kolejne kryteria spełnione przez wydział to odpowiednia infrastruktura i zasoby edukacyjne. Nie bez znaczenia była przy ocenie szeroka współpraca z otoczeniem  społeczno-gospodarczym w konstruowaniu i doskonaleniu programów studiów. Punktowane było umiędzynarodowienie procesu kształcenia. Ważnym elementem było wsparcie studentów w uczeniu się oraz rozwoju naukowym i społecznym. Warto dodać, że Wydział Ekonomii i Finansów  cyklicznie przegląda i doskonali program studiów. 

Komisja oceniająca podkreśliła, że na każdym etapie kształcenia widoczna jest współpraca z otoczeniem, widać zaangażowanie zarówno uczelni, jak i pracodawców, wskazujące jak bardzo ważnym elementem jest nauczanie praktyczne. Dzięki powołanej Radzie Konsultacyjnej możliwe jest bieżące weryfikowanie współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego z uczelnią.

Polska Komisja Akredytacyjna zwróciła uwagę, że wydział wspiera pracowników poprzez użyczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego pozwalającego na przeprowadzanie różnego rodzaju analiz statystycznych i ekonometrycznych. Na potrzeby badań naukowych Wydział Ekonomii i Finansów zakupił dostęp do licznych baz artykułów naukowych, informacji o przedsiębiorstwach i rynkach.

Bardzo cieszy mnie pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Świadczy o docenieniu wysiłku całego zespołu ludzi: wykładających na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” i organizujących zajęcia. To także w pewien sposób docenienie naszej pracy naukowej. Bardzo dziękuję moim współpracownikom.  I liczę, że to będzie świetna rekomendacja dla tegorocznych maturzystów, którzy wybiorą kształcenie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku – mówi dziekan prof. Marzanna Poniatowicz.

Kolejna ocena kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze przewidziana jest w roku akademickim 2026/2027.