Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

Szanowni Państwo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Potulicka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje osobom fizycznym oraz przedstawicielom instytucji z kraju i zagranicy. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2019 roku na adres:
Sekretariat Rektora KUL,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

Przyznawana od 2015 r. Nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

Regulamin Nagrody oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.kul.pl/nagroda-im-anieli-hrabiny-potulickiej-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-wpisujace-sie-w-idee-chrzescijanskiego-humanizmu,art_65611.html