Wydział Ekonomii
i Finansów

Kwalifikacje pedagogiczne w CEU

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA) 2017/2018

- NOWY ROK AKADEMICKI

(3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych - 420, w tym 150 godzin praktyki)

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów
zawodowych i języków obcych.

     * Słuchaczami mogą być studenci II, III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz
absolwenci UwB oraz innych uczelni.

CZEMU SŁUŻĄ ?

     * Kwalifikacje pedagogiczne zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Umożliwiają uzyskanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Tworzą warunki do kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują także emisję głosu i prawo oświatowe.

Wartością dodatkową Kwalifikacji pedagogicznych jest uczestnictwo w procesie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się (w trosce
o własny rozwój zawodowy) oraz przygotowywania do identyfikacji zawodowej, kształtowania właściwej postawy zawodowej, umiejętności
podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także w przekazie sposobu pełnienia własnej roli zawodowej i ról
społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

     * Uzyskiwanie nauczycielskich uprawnień zawodowych jest dodatkową specjalizacją. Podjęcie jej PRZEZ STUDENTÓW I INNE ZAINTERESOWANE OSOBY jest dobrowolne I NASTĘPUJE POPRZEZ ZŁOŻENIE PISEMNEJ DEKLARACJI W CEU.
     * O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodnie z podstawą programową określonego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. kwalifikacje do nauczania zgodne są z przygotowaniem merytorycznym uzyskanym na studiach kierunkowych, na II etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot jest realizowany w szkole podstawowej oraz do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot rozpoczyna realizację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Każdy uczestnik otrzymuje na koniec Kwalifikacji pedagogicznych świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

KADRA

Zajęcia na kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz zatrudnieni na innych wydziałach UwB, a także w innych instytucjach edukacyjnych. Wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

TERMINY

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO:

15 WRZEŚNIA 2017 R. (TRYB STACJONARNY), 30 WRZEŚNIA 2017R. (TRYB NIESTACJONARNY)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

23 PAŹDZIERNIK 2017R. (grupy stacjonarne), 28-29 PAŹDZIERNIK 2017R. (grupy niestacjonarne)

W załączeniu przesyłam druk podania o przyjęcie na specjalizację. Można w pierwszej kolejności zgłoszenie przesłać drogą mailową. A
wraz z uruchomieniem zajęć dopełnić pozostałych formalności - złożyć oryginale podanie.

PŁATNOŚCI

Pobieranie nauki w CEU jest odpłatne i wynosi: 1400 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla studentów UwB i
2000 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla absolwentów.

Podanie + kwestionariusz osobowy