Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Polega na systematycznej analizie i ocenie:

  1. a) pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych pod kątem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich,
  2. b) obsady zajęć dydaktycznych przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami (doktorantami) pod kątem zgodności ich kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych (np. specjalizacja naukowa, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe) z prowadzonymi zajęciami.

 

Monitorowanie w tym obszarze ma na celu zapewnienie jednolitego sposobu syntetycznej analizy i oceny kadry akademickiej: badawczo-dydaktycznej (w obszarze działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej) oraz kadry dydaktycznej (w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej), na podstawie corocznych sprawozdań. Również stworzenie powszechnie dostępnego oraz przejrzystego systemu obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia (np. praktyków).  


Procedura 1. Ocena kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zakres przedmiotowy

Określenie zasad dotyczących przebiegu oceny

 Zasady postępowania

1.     Analizy i oceny:

a)     kadry badawczo-dydaktycznej pod kątem działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,

b)    kadry dydaktycznej pod kątem działalności dydaktycznej i organizacyjnej

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dokonuje Dziekan raz w ciągu roku akademickiego.

2.     Podstawą do oceny są karty osiągnięć i wyników (arkusz oceny okresowej) nauczyciela akademickiego.

3.     Do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego wszyscy pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale Ekonomii i Finansów zobowiązani są do przesłania w formie elektronicznej karty osiągnięć i wyników (arkusz oceny okresowej) nauczyciela akademickiego za poprzedni rok kalendarzowy.

4.     W razie niewywiązania się z tego obowiązku pracownik może zostać upomniany przez Dziekana.

5.     Dziekan po analizie osiągnięć poszczególnych nauczycieli może podjąć decyzję o odbyciu rozmowy z wybranymi pracownikami, mającej na celu zwrócenie uwagi na konieczność intensyfikacji działań w analizowanych obszarach.

Podmiot wykonujący zadanie

Dziekan i Prodziekani Wydziału Ekonomii i Finansów;

Specjalista ds. Administrowania Nauką

Podmiot monitorujący

Dziekan WEiF

Dokumenty związane z realizacją procedury

Karta osiągnięć i wyników (arkusz ceny okresowej) nauczyciela akademickiego

 

Procedura 2. Obsada zajęć dydaktycznych realizowanych na WEiF

 

Zakres procedury

Określenie zasad postępowania dotyczących obsady zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych

Zasady postępowania

 

1.  Prodziekan ds. Studenckich za pośrednictwem Dziekanatu nie później niż na 4 miesiące przed nowym rokiem akademickim (maj) przedstawia Kierownikom Zakładów zapotrzebowanie na obsadę zajęć realizowanych na studiach I i II stopnia na podstawie: 

a)    liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów oraz liczby studentów przewidywanych na pierwszym roku studiów (zgodnie z uchwałą rekrutacyjną),

b)    planu studiów,

c)    zakładanej liczby grup studenckich.

2.  Kierownicy Zakładów nie później niż na 3 miesiące przed nowym rokiem akademickim (czerwiec) zgłaszają proponowaną obsadę koordynatorów przedmiotów oraz prowadzących zajęcia uwzględniając:

a)    uprawnienia nauczycieli akademickich do prowadzenia danej formy zajęć,

b)    zgodność specjalizacji (kompetencji) z nauczanym przedmiotem,

c)    wysokość pensum pracownika,

d)    zgodność praktyki zawodowej (kompetencji) z nauczanym przedmiotem (dotyczy osób nie będących nauczycielami akademickimi)

e)    wnioski z analizy obsady zajęć za poprzedni rok.

3.       W przypadku braku pracownika spełniającego wymagania z pkt. 2 Kierownik Zakładu w porozumieniu z Kierownikiem Katedry przeprowadza analizę możliwych rozwiązań.

4.  Obsadę zajęć na:

a)    studiach doktoranckich dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich

b)    studiach podyplomowych dokonuje Kierownik Studiów Podyplomowych

Podmiot wykonujący zadanie

Prodziekan ds. Studentów

Kierownicy Katedr/Zakładów

Kierownik Studiów Doktoranckich

Kierownik Studiów Podyplomowych

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studentów

Dziekan WEiF

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty związane z realizacją procedury

Zestawienie zbiorcze planowanych obciążeń:

- Katedr/Zakładów

- Studiów Doktoranckich

- załącznik do kalkulacji Studiów Podyplomowych