Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Monitorowanie standardów akademickich ma na celu zapewnienie jednolitego sposobu syntetycznej analizy i oceny kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: zapewnienia minimum kadrowego; działalności naukowej nauczycieli akademickich na podstawie corocznych sprawozdań; podnoszenia kwalifikacji. Również stworzenie powszechnie dostępnego oraz przejrzystego systemu obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich pod  kątem zgodności ich kwalifikacji zawodowych. Działania w zakresie monitorowania standardów akademickich odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura  1.

Ocena kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem zapewnienia minimum kadrowego

 

Zakres przedmiotowy

Ocena spełnienia wymogów w zakresie posiadania minimum kadrowego do prowadzenia określonego kierunku studiów

 

 

 

 

 

Zasady postępowania

1.       Analizy i oceny kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem zapewnienia minimum kadrowego dokonuje Dziekan wraz z Prodziekanami co najmniej raz w ciągu roku akademickiego.

2.       Dziekan dokonuje przypisania pracowników do minimum kadrowego na danym kierunku studiów, uwzględniając wykształcenie, dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe pracownika.

3.       Podstawą decyzji są karty osiągnięć i wyników nauczyciela akademickiego.

4.       W czerwcu Dziekan przekazuje do Działu Spraw Osobowych listę osób stanowiących minimum kadrowe na danym kierunku wraz z przewidywaną liczbą godzin obciążeń dydaktycznych tych osób.

5.       We wrześniu Dziekan  potwierdza przesłane wcześniej informacje lub je weryfikuje.

6.       Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dokonuje przeglądu dorobku naukowego oraz obciążeń dydaktycznych pracowników stanowiących minimum kadrowe poszczególnych kierunków i przedstawia opinię Dziekanowi.

Podmiot wykonujący zadanie

Dziekan WEiZ

Prodziekani WEiZ

Podmiot monitorujący

Dziekan WEiZ

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty związane z realizacją procedury

Zestawienia minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach

 

 

Procedura 2.

Ocena kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem działalności naukowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Zakres przedmiotowy

Określenie zasad dotyczących przebiegu oceny kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem działalności naukowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

 

 

 

 

 

Zasady postępowania

1.       Analizy i oceny kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem działalności naukowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  dokonuje Dziekan wraz z Prodziekanami raz w ciągu roku akademickiego

2.       Podstawą do oceny są karty osiągnięć i wyników nauczyciela akademickiego

3.       Do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania zobowiązani są do przesłania w formie elektronicznej karty osiągnięć i wyników nauczyciela akademickiego za poprzedni rok akademicki

4.       W razie niewywiązania się z tego obowiązku pracownik może zostać upomniany przez Dziekana

5.       Dziekan po analizie osiągnięć poszczególnych nauczycieli może podjąć decyzję o odbyciu rozmowy z wybranymi  pracownikami, mającej na celu zwrócenie uwagi na konieczność intensyfikacji działań naukowych.

Podmiot wykonujący zadanie

Dziekan i Prodziekani  Wydziału Ekonomii i Zarządzania;

Specjalista ds. Administrowania Nauką

Podmiot monitorujący

Dziekan WEiZ

Dokumenty związane z realizacją procedury

Karta osiągnięć i wyników nauczyciela akademickiego

 

 

 

Procedura 3.

Obsada zajęć dydaktycznych na WEiZ

 

Zakres procedury

Określenie zasad postępowania dotyczących obsady zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady  postępowania

1.      Prodziekan ds. Studenckich za pośrednictwem Dziekanatu w maju przedstawia Kierownikom Katedr/Zakładów zapotrzebowanie na obsadę zajęć na podstawie: 

a)       liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów oraz liczby studentów przewidywanych na pierwszym roku studiów (zgodnie w uchwałą rekrutacyjną),

b)       planu studiów,

c)       zakładanej wielkości grup studenckich.

2.      Kierownicy Katedr/Zakładów w czerwcu zgłaszają proponowaną obsadę koordynatorów przedmiotów oraz prowadzących zajęcia uwzględniając:

a)       uprawnienia nauczycieli akademickich do prowadzenia danej formy zajęć,

b)       zgodność specjalizacji (kompetencji) z nauczanym przedmiotem,

c)       wysokość pensum pracownika,

d)       obowiązkowe obciążenia dydaktyczne osób należących do minimum kadrowego danego kierunku

e)       zgodność praktyki zawodowej (kompetencji) z nauczanym przedmiotem (dotyczy osób nie będących nauczycielami akademickimi)

f)        wnioski z analizy obsady zajęć za poprzedni rok.

3.      W przypadku braku pracownika spełniającego wymagania z pkt. 2 Kierownik Katedry/Zakładu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału przeprowadza analizę możliwych rozwiązań.

4.      Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dokonuje analizy obsady zajęć dydaktycznych i przedstawia ewentualne wnioski Dziekanowi i Prodziekanowi ds. Studenckich i Kierownikom Katedr/Zakładów 

5.      Obsadę zajęć na:

a)       studiach doktoranckich dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich

b)       studiach podyplomowych dokonuje Kierownik Studiów Podyplomowych

Podmiot wykonujący zadanie

Prodziekan ds. Studenckich

Kierownicy Katedr/Zakładów

Kierownik Studiów Doktoranckich

Kierownik Studiów Podyplomowych

Dziekanat WEiZ,

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studenckich

Dziekan WEiZ

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty związane z realizacją procedury

Zestawienie zbiorcze planowanych obciążeń z poszczególnych Katedr/Zakładów