Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Ocena mobilności studentów/doktorantów dokonywana jest poprzez analizę i ocenę programu dotyczącego: funkcjonującej wymiany studentów/doktorantów w ramach umów pomiędzy uczelniami; sformalizowanego systemu zasad zaliczania osiągnięć studentów/doktorantów; wykorzystania doświadczeń zdobytych przez studentów/doktorantów podczas kształcenia realizowanego na innych uczelniach pod kątem poprawy jakości kształcenia (np. uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, zmiana sposobu prowadzenia zajęć); opinii przekazanych przez studentów, doktorantów przyjeżdżających (polskich i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studiów w stosunku do ich oczekiwań w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje student/doktorant – nauczyciel akademicki)

Działania w tym zakresie odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 10.

Mobilność studentów

 

 

Zakres procedury

Ocena mobilności studentów określająca sposób analizy i oceny mobilności studentów w zakresie studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie wymiany związanej ze studiami i praktykami.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady  postępowania

1.       Koordynator programu Erasmus+ zwraca się z prośbą do studentów wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczestniczących w programie MOST o wypełnienie ankiety po powrocie z mobilności.

2.       Koordynator programu Erasmus+ ds. studentów przyjeżdżających zwraca się do studentów zagranicznych uczestniczących w programie ERASMUS+ na Wydziale z prośbą o wypełnienie ankiety (w języku angielskim, wg załączonego wzoru na podstawie Uchwały Senatu nr 1748) po zakończeniu wymiany. Z podobną prośbą koordynator zwraca się do studentów przyjeżdżających na Wydział w ramach programu MOST (w języku polskim, wg załączonego wzoru na podstawie Uchwały Senatu nr 1748).

3.       Koordynator Wydziałowy sporządza raport dotyczący oceny mobilności studentów Wydziału. W raporcie przedstawia zarówno wnioski wynikające z opinii studentów, jak również przedstawia sytuację w zakresie mobilności studentów (trendy, uwarunkowania, pozycję na tle innych wydziałów). Przedstawia również sugestie dotyczące zmian w zakresie mobilności studentów.

4.       Procedura oceny mobilności studentów jest stosowana w odniesieniu do wszelkich form mobilności studentów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, zarówno w zakresie polskich studentów wyjeżdżających, jak i zagranicznych studentów przyjeżdżających. Analizą są objęte wyjazdy na studia oraz na praktyki. Zakres analizy obejmuje przede wszystkim programy: Erasmus+ oraz MOST. W razie przystąpienia do innych programów zakres analizy zostaje rozszerzony.

5.       Koordynator Wydziałowy przedstawia raport Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości w terminie do 15 czerwca.

Podmiot wykonujący zadanie

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+.

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

 

Dokumenty związane z realizacją zadania

1.       Ankieta dla studentów uczestniczących w wymianie międzyuczelnianej (wersja w j. polskim/ j. angielskim)

2.       Sprawozdanie Koordynatora Programu Erazmus+