Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Celem podejmowanych działań jest zapewnienie jednolitego sposobu projektowania, zatwierdzania, modyfikacji, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia oraz weryfikowania realizacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta poszczególnych stopni studiów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto powszechnie dostępnego oraz przejrzystego systemu doskonalenia programów kształcenia w ramach prowadzonych kierunków studiów we wszystkich formach i rodzajach kształcenia w taki sposób, aby wyposażyć absolwentów w kompetencje właściwe dla potrzeb rynku pracy.

Akty prawne systematyzujące powyższe mechanizmy:

 1. Uchwała nr 2051Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 2. Uchwała nr 2035 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich.
 3. Uchwała nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 4. Uchwała nr 1941 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 5. Uchwała nr 1739 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 6. Uchwała nr 1769 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
 7. Uchwała nr 1726 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 8. Uchwała nr 1605 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1560 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 9. Uchwała nr 1560 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 10. Uchwała nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 11. Uchwała nr 1204 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 12. Uchwała nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 13. Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności, poziomów i profili kształcenia.

 

Działania w zakresie tworzenia, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywają się na w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 4. 

Projektowanie (przygotowanie), zatwierdzanie programów kształcenia

 

 

Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu projektowania i zatwierdzania programów kształcenia (program studiów oraz opis zakładanych efektów kształcenia). Również zapewnienie wysokiej jakości programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy

 

 

 

 

Zasady postępowania

1.       Kierownik Zespołu Dydaktycznego przygotowuje wraz z Zespołem dokumenty dotyczące uruchomienia studiów zwierające:

a)       opis sylwetki absolwenta danego kierunku studiów będącej opisem ogólnych efektów kształcenia nabywanych w ramach realizacji danego programu kształcenia z uwzględnieniem uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia określonej w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów: dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów pierwszego stopnia; dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.opis grup przedmiotów (np. podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych) wraz z zamierzonymi szczegółowymi efektami kształcenia (w kategoriach wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).opinię na temat sylwetki absolwenta od interesariuszy zewnętrznych.

b)       sformułowane szczegółowe efekty kształcenia i treści poszczególnych modułów, przedmiotów, a następnie form zajęć, ustalenie niezbędnej literatury, warunków i metod weryfikacji uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

c)       macierz efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.

d)       przy opracowywaniu programu kształcenia uwzględnienia się: zewnętrzne i wewnętrzne przepisy dotyczące programów kształcenia; szczegółowe potrzeby różnych form i profili studiów (studia stacjonarne/niestacjonarne, profil ogólnoakademicki/praktyczny); wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy; wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów.

2.       Kierownik Zespołu przedstawia przygotowane dokumenty wraz z uzasadnieniem celowości uruchomienia kierunku studiów do konsultacji a następnie zaopiniowania Wydziałowej Radzie Konsultacyjnej.

3.       Dziekan przedstawia Radzie Wydziału projekt programu kształcenia, po uprzednim uzyskaniu pisemnych opinii od:  Rady Samorządu Studenckiego; Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

4.       Rada Wydziału uchwala program kształcenia na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.

Podmiot wykonujący zadanie

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Podmiot monitorujący

Dziekan WEiZ

Prodziekan ds. Studenckich

Dokumenty związane z realizacją zadania

Dokumentacja kierunku/specjalności

Uchwała Rady Wydziału

 

 

Procedura 5. 

Monitorowanie programów kształcenia i dokonywanie w nich zmian

 

 

 

Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu oceny i doskonalenia programów kształcenia (program studiów oraz opis zakładanych efektów kształcenia). Również ciągłe doskonalenie programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy

 

 

Zasady postępowania

1.       Kierunkowy Zespół Dydaktyczny doskonali programy kształcenia na danym kierunku w oparciu o:

a)       wnioski wynikające ze sprawozdań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w tym: z analizy badań ankietowych studentów i absolwentów, monitoringu losów absolwentów),

b)       zalecenia PKA

c)       propozycji wypływających od Wydziałowej Rady Konsultacyjnej

d)       propozycji wypływających od Kierowników Katedr/Zakładów.

2.       Pod pojęciem zmian w programie kształcenia rozumie się następujące modyfikacje: wprowadzenie, usunięcie przedmiotu lub też zmiana jego umiejscowienia w porządku studiów; korekty opisu efektów kształcenia i skorelowanych z nim matryc efektów kształcenia; korekty w siatce godzin; zmiany punktacji ECTS danego przedmiotu

3.       Przewodniczący Zespołu przedstawia zmodyfikowany program kształcenia wraz z uzasadnieniem celowości jego dokonania  do konsultacji a następnie zaopiniowania Wydziałowej Radzie Konsultacyjnej.

4.       Dziekan przedstawia Radzie Wydziału projekt modyfikacji programu kształcenia, po uprzednim uzyskaniu pisemnych opinii od :

a)         Rady Samorządu Studenckiego;

b)         Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

5.       Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie zmiany programu kształcenia na danych kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia z uwzględnieniem formy studiów.

6.       Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane z początkiem cyklu kształcenia

Podmiot wykonujący zadanie

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studenckich

Dokumenty związane z realizacją zadania

Zmodyfikowany program kształcenia

Uchwała Rady Wydziału

 

Weryfikacja, wnioskowanie i wdrażanie efektów kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania jest procesem kilkustopniowym i składa się z działań podejmowanych przez poszczególne gremia tworzące Wydziałowy System Zapewnienia JK. W procesie tworzenia, ewaluacji i udoskonalania efektów kształcenia, a tym samym programów kształcenia stosuje się matryce efektów kształcenia, analizę wyników osiąganych przez studentów, metody oceny pracy studenta, ankiety studenckie, a także proces kształtowania się zasad kultury jakości kształcenia, rozwoju postaw godnych studenta i wykładowcy. W działaniach tych biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Weryfikacja efektów przeprowadzana jest również w oparciu o opinie absolwentów, którzy ukończyli studia na Wydziale i rozpoczęli pracę zawodową, dzięki temu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami wskazując na efekty, których osiągnięcie ma największe znaczenie dla dalszego ich rozwoju zawodowego.

Dla doskonalenia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach dokonywane są okresowe przeglądy planów i programów studiów pod kątem realizacji założonych efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji. Oceny te są podstawą aktualizacji sylabusów, dokonywanej przez koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Sylabusy są dostępne dla studentów na stronie internetowej WEiZ UwB w systemie USOSweb. Student może zapoznać się z opisem i oceną efektów kształcenia z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności oraz postaw/ kompetencji. Świadomy jest również wstępnych wymagań  do przedmiotu, treści kształcenia oraz form i kryteriów weryfikacji wiedzy. Wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów posiadają przypisane punkty ECTS. Informacje dla studentów o punktach ECTS zawarte są w sylabusach przedmiotu. Odzwierciedlają one nakład pracy studenta, który związany jest z uzyskaniem założonych dla danego przedmiotu efektów kształcenia i w wyniku weryfikacji, że efekty te zostały osiągnięte – zaliczeniem przedmiotu.

Działania w tym zakresie odbywają się na w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 6.

Monitorowanie efektów kształcenia

 

 

Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu monitorowania zakładanych efektów kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady postępowania

1.       Przed rozpoczęciem semestru na zebraniach Katedr/Zakładów omawiane są proponowane zmiany w sylabusach z uwzględnieniem wyników hospitacji zajęć, wyników ankiet studentów i potrzeb zgłaszanych przez pracowników prowadzących przedmioty.

2.       Najpóźniej w pierwszym tygodniu przed rozpoczęciem właściwego semestru koordynator przedmiotu może wprowadzić zmiany w sylabusie przedmiotu w zakresie zasad zaliczania i systemu oceniania, treści przedmiotu, uzupełnienia i aktualizacji literatury oraz przedmiotowych efektów kształcenia odniesionych do kierunkowych efektów kształcenia zawartych w matrycy.

3.       Po zakończeniu semestru pracownicy prowadzący poszczególne formy zajęć dokonują weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.

4.       Kierownik Katedry/ Zakładu wraz z Koordynatorami przedmiotów dokonują oceny zrealizowanych zajęć weryfikując, czy:

a)       zostały zrealizowane cele przedmiotu

b)       przyjęte metody i formy zaliczenia pozwoliły rzeczywiście ocenić osiągniecie przez studentów założonych efektów kształcenia

c)       liczba punktów ECTS odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy studenta potrzebnemu do uzyskania założonych efektów kształcenia.

5.       Kierownik Katedry/Zakładu przekazuje wnioski do Wydziałowej Rady Konsultacyjnej

6.       Wydziałowa Rada Konsultacyjna dokonuje oceny stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów kształcenia.

7.      Wydziałowa Rada Konsultacyjna formułuje i przedstawia Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków studiów. Dokument ten powinien zawierać wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny osiągniętych efektów kształcenia.

Podmiot wykonujący zadanie

Pracownicy naukowo-dydaktyczni WEiZ

Kierownicy Katedr/Zakładów

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studenckich

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty związane z realizacją zadania

Sprawozdanie Wydziałowej Rady Konsultacyjnej