Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Odbywa się w oparciu o analizę i ocenę programów studiów oraz ich realizacji odpowiednio do specyfiki kształcenia:

 1. zgodności koncepcji kształcenia ze strategią Uczelni i WEiF,
 2. adekwatności programów studiów do zakładanych efektów uczenia się,
 3. zgodności programu studiów (w tym form prowadzonych zajęć) z zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz dostosowania programu do specyfiki profilu i formy studiów,
 4. prawidłowości stosowania punktów ECTS,
 5. zgodności treści programowych zajęć zawartych w sylabusach z programem studiów,
 6. sposobie weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na każdym etapie kształcenia (np. adekwatności zakresu wymagań i form oceniania wobec zakładanych efektów uczenia się) oraz dostępu studentów (doktorantów) i uczestników studiów podyplomowych do informacji na temat stosowanych zasad oceniania,
 7. systemu weryfikacji końcowych efektów uczenia się,
 8. realizacji programu praktyk studenckich w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się.

Celem podejmowanych działań w tym obszarze jest zapewnienie jednolitego sposobu projektowania, zatwierdzania, modyfikacji, monitorowania i okresowego przeglądu programów studiów oraz weryfikowania realizacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów poszczególnych stopni studiów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto powszechnie dostępnego oraz przejrzystego systemu doskonalenia programów studiów w ramach prowadzonych kierunków studiów we wszystkich formach i rodzajach kształcenia w taki sposób, aby wyposażyć absolwentów w kompetencje właściwe dla potrzeb rynku pracy.

 

Akty prawne systematyzujące powyższe mechanizmy:

 1. Uchwała nr 2633 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.
 2. Uchwała nr 2081 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń
 3. Uchwała nr 2051 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 4. Uchwała nr 2035 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich.
 5. Uchwała nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 6. Uchwała nr 1941 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 7. Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności, poziomów i profili kształcenia.
 8. Uchwała nr 1769 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku.
 9. Uchwała nr 1739 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 10. Uchwała nr 1726 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 11. Uchwała nr 1725 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich.
 12. Uchwała nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 13. Uchwała nr 1605 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1560 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 14. Uchwała nr 1560 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 15. Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich.
 16. Uchwała nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.
 17. Uchwała nr 1204 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 18. Uchwała nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich.

 

Działania w zakresie monitorowania i doskonalenia procesu kształcenia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywają się na w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 3.  Projektowanie (przygotowanie), zatwierdzanie programów studiów

 

Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu projektowania i zatwierdzania programów studiów. Również zapewnienie wysokiej jakości programów studiów w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Zasady postępowania

1.     Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego przygotowuje wraz z Zespołem dokumenty dotyczące programu studiów:

a)     program studiów określa efekty uczenia się, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy oraz opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się,

b)    efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określa się dla klasyfikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub dla klasyfikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów drugiego stopnia. 

2.     Przy opracowywaniu programu studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Przewodniczący Zespołu przedstawia przygotowane dokumenty wraz z uzasadnieniem celowości uruchomienia kierunku studiów do konsultacji a następnie zaopiniowania Wydziałowej Radzie Konsultacyjnej.

3.     Dziekan przedstawia Radzie Wydziału projekt programu studiów, po uprzednim uzyskaniu pisemnych opinii od: Rady Samorządu Studenckiego; Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

4.     Rada Wydziału opiniuje projekt programu studiów na danym kierunku studiów.

5.     Projekt programu studiów składany jest do Działu Dydaktyki na 30 dni przed posiedzeniem Senatu.

6.     Senat w drodze uchwały ustala program studiów dla danego kierunku studiów.

7.     Program studiów ustalany jest przez Senat na 7 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia, dla którego program ten będzie obowiązywał.

8.     Dziekan niezwłocznie po ustaleniu przez Senat, umieszcza program studiów na stronie internetowej Wydziału.

Podmiot wykonujący zadanie

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Podmiot monitorujący

Dziekan WEiF

Prodziekan ds. Studentów

Dokumenty związane z realizacją zadania

Dokumentacja kierunku/specjalności

Opinia Rady Konsultacyjnej

Opinia Rady Samorządu Studenckiego

Opinia Rady Wydziału

Uchwała Senatu

 

Procedura 4.  Monitorowanie programów studiów i dokonywanie w nich zmian

 

 Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu oceny i doskonalenia programów studiów. Również ciągłe doskonalenie programów studiów w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy

Zasady postępowania

1.     Kierunkowy Zespół Dydaktyczny doskonali programy studiów na danym kierunku w oparciu o:

a)    wnioski wynikające ze sprawozdań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w tym: z analizy badań ankietowych studentów i absolwentów, monitoringu losów absolwentów),

b)    zalecenia PKA,

c)    propozycji zgłaszanych przez Wydziałową Radę Konsultacyjną,

d)    propozycji zgłaszanych przez Kierowników Katedr,

e)    przepisy prawne regulujące te kwestie (zmiana przepisów).

2.     W programach studiów utworzonych na podstawie pozwolenia zmiany mogą być dokonywane z początkiem nowego cyklu kształcenia, łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia.

3.     Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego przedstawia zmodyfikowany program kształcenia wraz z uzasadnieniem celowości jego dokonania do konsultacji a następnie zaopiniowania Wydziałowej Radzie Konsultacyjnej.

4.     Dziekan przedstawia Radzie Wydziału projekt modyfikacji programu kształcenia, po uprzednim uzyskaniu pisemnych opinii od :

a)     Rady Samorządu Studenckiego

b)    Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

5.     Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie zmiany programu kształcenia na danych kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia z uwzględnieniem formy studiów.

6.     Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane z początkiem cyklu kształcenia.

Podmiot wykonujący zadanie

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studentów

Dokumenty związane z realizacją zadania

Zmodyfikowany program kształcenia

Uchwała Rady Wydziału

Opinia Rady Konsultacyjnej

Opinia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Opinia Rady Samorządu Studenckiego

 

Weryfikacja, wnioskowanie i wdrażanie efektów uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów jest procesem kilkustopniowym i składa się z działań podejmowanych przez poszczególne gremia tworzące Wydziałowy System Zapewnienia JK. W procesie tworzenia, ewaluacji i udoskonalania efektów uczenia się, a tym samym programów studiów stosuje się matryce efektów uczenia się, analizę wyników osiąganych przez studentów, metody oceny pracy studenta, ankiety studenckie. W działaniach tych biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Weryfikacja efektów przeprowadzana jest również w oparciu o opinie absolwentów, którzy ukończyli studia na Wydziale i rozpoczęli pracę zawodową, dzięki temu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami wskazując na efekty, których osiągnięcie ma największe znaczenie dla dalszego ich rozwoju zawodowego.

Dla doskonalenia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach dokonywane są okresowe przeglądy planów i programów studiów pod kątem realizacji założonych efektów uczenia się oraz sposobów ich weryfikacji. Oceny te są podstawą aktualizacji sylabusów, dokonywanej przez koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Sylabusy są dostępne dla studentów w systemie USOSweb. Student może zapoznać się z opisem i oceną efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Świadomy jest również wstępnych wymagań do przedmiotu, treści kształcenia oraz form i kryteriów weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów posiadają przypisane punkty ECTS. Informacje o punktach ECTS zawarte są w sylabusach przedmiotu. Odzwierciedlają one nakład pracy studenta, który związany jest z uzyskaniem założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.

Działania w tym zakresie odbywają się na w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 5. Monitorowanie efektów uczenia się

 

Zakres procedury

Uregulowanie, wsparcie oraz zapewnienie jakości i ciągłości procesu monitorowania zakładanych efektów uczenia się

Zasady postępowania

1.     Przed rozpoczęciem semestru na zebraniach Zakładów omawiane są proponowane zmiany w sylabusach z uwzględnieniem wyników hospitacji zajęć, wyników ankiet studentów i potrzeb zgłaszanych przez pracowników prowadzących przedmioty.

2.     Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem właściwego semestru koordynator przedmiotu może wprowadzić zmiany w sylabusie przedmiotu w zakresie zasad zaliczania i systemu oceniania, treści przedmiotu, uzupełnienia i aktualizacji literatury oraz przedmiotowych efektów uczenia się odniesionych do kierunkowych efektów uczenia się zawartych w matrycy.

3.     Prowadzący nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, udostępnia sylabus zajęć w systemie USOSweb.

4.     Po zakończeniu semestru pracownicy prowadzący poszczególne formy zajęć dokonują weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się.

5.     Kierownik Zakładu wraz z Koordynatorami przedmiotów dokonują oceny zrealizowanych zajęć weryfikując, czy:

a)     zostały zrealizowane cele przedmiotu,

b)    przyjęte metody i formy zaliczenia pozwoliły rzeczywiście ocenić osiągniecie przez studentów założonych efektów uczenia się,

c)     liczba punktów ECTS odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy studenta potrzebnemu do uzyskania założonych efektów uczenia się.

Podmiot wykonujący zadanie

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni WEiF

Kierownicy Zakładów

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Studentów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty związane z realizacją zadania

Sylabus przedmiotu

 

Istotne znaczenie w ramach systemu jakości ma: zapewnienie jasnych kryteriów trafnego oraz rzetelnego procesu oceniania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów; dostęp do spójnych informacji oceniania studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych; stałe monitorowanie procesów oceniania w celu ich udoskonalania.

Działania w zakresie oceniania studentów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

 

 

Procedura 6. Przeprowadzanie egzaminów pisemnych i ustnych na WEiF

 

Zakres procedury

Zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych, które stanowią potwierdzenie osiągnięcia przez studenta (doktoranta) oraz słuchacza studiów podyplomowych efektów uczenia się przewidzianych dla danego przedmiotu.

Zasady postępowania

1.     Forma zaliczenia przedmiotu powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu, w tym do rodzaju zakładanych efektów uczenia się.

2.     Osoba prowadzący zajęcia z danego przedmiotu powinna poinformować studentów (doktorantów), słuchaczy studiów podyplomowych na pierwszych zajęciach o zasadach zaliczenia przedmiotu, a także sposobie weryfikowania wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotu.

3.     Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub mieszanej.

4.     Warunkiem dopuszczenia studenta (doktoranta) do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (w przypadku, przedmiotu, w ramach którego w planie studiów występują ćwiczenia i wykład).

5.     W przypadku egzaminów/ zaliczeń ustnych na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia powinna udokumentować zestaw wszystkich pytań przewidzianych dla egzaminu ustnego.

6.     Oceny z egzaminów/ zaliczeń przeprowadzanych w formie ustnej powinny być podczas egzaminu/zaliczenia odnotowane w protokole wydrukowanym z systemu USOS i podpisane przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia i egzaminowanego/zaliczającego studenta (doktoranta), jako potwierdzenie przyjęcia oceny do wiadomości. Tak sporządzony dokument powinien być przechowywany przez okres 1 roku po przeprowadzeniu egzaminu.

7.     Oceny z zaliczenia obowiązkowych zajęć (prowadzonych na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich) warunkujące dopuszczenie do egzaminu z danego przedmiotu powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później niż w ostatnim dniu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (głównej i poprawkowej).

8.     Oceny z egzaminów oraz oceny z zaliczeń przedmiotów (prowadzonych na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich) nie kończących się egzaminem powinny być wpisane w systemie USOS:

a)     w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia egzaminu/ zaliczenia danego przedmiotu w formie ustnej,

b)    niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie prac, nie później jednak niż do terminu automatycznego zamknięcia protokołów, przewidzianego dla sesji egzaminacyjnej głównej lub poprawkowej – po przeprowadzeniu egzaminu / zaliczenia w formie pisemnej 

9.   W odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych oceny z egzaminów/ zaliczeń przedmiotów powinny być wpisane do systemu USOS przed zakończeniem roku akademickiego. Forma zaliczenia przedmiotu określona jest w programie studiów podyplomowych.

Podmiot wykonujący zadanie

Pracownicy badawczo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni i inne osoby prowadząca zajęcia

Podmiot monitorujący

Kierownik Zakładu

Kierownik Studiów Doktoranckich

Kierownik Studiów Podyplomowych

Dokumenty związane z realizacją zadania

Sylabusy przedmiotów

Protokół egzaminacyjny/ zaliczeniowy

 

 

Procedura 7. Archiwizowanie prac potwierdzających uzyskanie założonych efektów uczenia się

 

 Zakres procedury

Zasady archiwizowania prac pisemnych, projektowych egzaminacyjnych, które stanowią potwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się przewidzianych dla danego przedmiotu.

Zasady postępowania

1.  Wszystkie prace studenta (doktoranta) - (kolokwia, egzaminy, projekty, testy, prace zaliczeniowe itp.) oraz inne materiały potwierdzające uzyskanie założonych efektów uczenia się archiwizowane są z użyciem dostępnych form, tj.: wydruk, plik elektroniczny, itp.

2.  Dokumentacja dotycząca osiągania przez studentów (doktorantów) założonych efektów uczenia się (w tym: prace egzaminacyjne, kolokwia, referaty, projekty, prace domowe, listy obecności i aktywności studentów, itp.) a w przypadku egzaminów ustnych zestaw pytań oraz protokół z ocenami podpisany przez nauczyciela i egzaminowanego/zaliczającego studenta (doktoranta), jako potwierdzenie przyjęcia oceny do wiadomości powinna być przechowywana przez prowadzącego zajęcia przez okres 1 roku po przeprowadzeniu egzaminu.  (§ 5 ust. 8 i (§ 6 ust. 3 Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS),

3.  W odniesieniu do studiów podyplomowych dokumenty potwierdzające weryfikację założonych efektów uczenia się przechowywane są przez okres 1 roku po zakończeniu edycji studiów w sekretariacie studiów podyplomowych.

4.  Archiwizowana dokumentacja pisemna po zakończeniu okresu jej przechowywania powinna ulec zniszczeniu w sposób zgodny z zasadami postępowania określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Podmiot wykonujący zadanie

Pracownicy badawczo-dydaktyczni, pracownicy i inne osoby prowadząca zajęcia

Podmiot monitorujący

Kierownik Zakładu, Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Studiów Podyplomowych

Dokumenty związane z realizacją zadania

Dokumenty potwierdzające weryfikację zakładanych efektów uczenia się