Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok.
2. W Uniwersytecie w Białymstoku wyznaczony jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktowad pod adresem email: iod@uwb.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Białymstoku w celach:
- świadczenia usług bibliotecznych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r,
a także:
- w celach statystycznych
- w celach windykacyjnych
- w celach przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych lub postępowania wyjaśniającego.
Powyższe cele są prawnie ciążącym obowiązkiem do wypełnienia przez BU na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym , Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce – podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, od momentu rejestracji poprzez złożenie deklaracji i utworzenia konta w systemie bibliotecznym Aleph do momentu zgłoszenia indywidualnej chęci usunięcia tego konta lub do momentu zakooczenia okresu studiów (podpisania „obiegówki” na danym kierunku). Wówczas Pani/Pana dane osobowe bez zbędnej zwłoki zostaną usunięte z systemu bibliotecznego ALEPH. Dane w formie papierowej (deklaracje zapisu) będą niszczone wraz z likwidacją konta użytkownika BU.
5. Pani/Pana dane mogą byd przekazywane podmiotowi przetwarzającemu dane w imieniu Uniwersytetu w Białymstoku, takich jak producenta systemu Aleph, fimę Ex Libris , zarejestrowaną w Izraelu, firmom serwisującym system biblioteczny Aleph, Aleph Polska Sp. z o.o., KOMPAT Paweł Przytuła. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia z UwB i w zakresie zgodnym z zawartą umową.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ilekrod zaistnieje okolicznośd, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegad zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.