Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (WEiZ) Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) utworzono w 2009 r. Jest on dostosowywany do reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia aktualnie obowiązujące przepisy. System jakości kształcenia na Wydziale funkcjonuje na podstawie:

 • Uchwały nr 2016 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Uchwały nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku;
 • Uchwały nr l749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie polityki zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku;
 • Zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie harmonogramu działań na rzecz jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017.
 • Uchwały nr 1450 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r. zmieniającej Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Uchwały nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Uchwały nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

Głównym zadaniem Systemu Zapewniania JK jest kompleksowe monitorowanie jakości kształcenia na Wydziale, a w efekcie podnoszenie jakości kształcenia na realizowanych na nim kierunkach. W tym celu stworzono jednolite, spełniające warunki zapisane w ustawie i rozporządzeniach organy, procedury i instrumenty dotyczące jakości kształcenia.

Zapewnianie jakości kształcenia obejmuje wszelkie planowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia, niezbędne do stworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa edukacyjna spełni ustalone wymagania jakościowe interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces ciągły, systematyczny i wieloaspektowy. Jego podstawą jest przekonanie, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dyskusja, współpraca, promowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. System zapewnienia jakości to też zbiór procedur i narzędzi służących podnoszeniu poziomu jakości kształcenia. Odnoszą się one do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego. Uwzględnia wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia i uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywane przez studentów oraz wnioski z hospitacji i monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wydziału oraz opinii pracodawców.

System jakości kształcenia na poziomie Wydziału Ekonomii i Zarządzania jest częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i jest realizowany jest przez:

 1. Dziekana, który organizuje system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale.
 2. Radę Wydziału, której obowiązkiem jest między innymi: ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału; uchwalanie zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów na poszczególnych stopniach; zgłaszanie propozycji dotyczących tworzenia, likwidacji i przekształcania Katedr/Zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych działających lub mających działać w ramach Wydziału; ocena rocznego sprawozdania Dziekana z działania systemu jakości kształcenia i działań prowadzonych w celu jego wzmocnienia.
 3. Kolegium Dziekańskie, którego obowiązkiem jest nadzór nad codziennymi sprawami dotyczącymi zarządzania Wydziałem, w tym: omawianie planów studiów, konferencji, procesów wydawniczych; ocena kadry naukowo-dydaktycznej, badań naukowych, organizacji roku akademickiego, wdrażania systemu jakości kształcenia i wszystkich związanych z nim aspektów.
 4. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, który podejmuje działania monitorujące na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Wydziału. Zadaniem Zespołu jest także dokonanie oceny własnej i sporządzanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania wszystkich elementów systemu jakości kształcenia, ze wskazaniem mocnych i słabych stron Wydziału w poszczególnych obszarach podlegających monitorowaniu.
 5. Wydziałową Radę Konsultacyjną, która jest organem doradczym i opiniodawczym. Do podstawowych zadań należy w szczególności: ocena stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów kształcenia, opiniowanie inicjatyw w zakresie powoływania nowych kierunków i specjalności, proponowanie zmian w programach studiów mających na celu ich doskonalenie, w tym w zakresie ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
 6. Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne, które opracowują programy kształcenia nowych kierunków i programy studiów nowych specjalności, uwzględniając założenia misji i strategii UwB; dostosowują plany i programy prowadzonych kierunków i specjalności do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz potrzeb rynku pracy; doskonalą programy kształcenia w oparciu o wnioski wynikające ze sprawozdań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w tym: z analiz badań ankietowych studentów i absolwentów, monitorowanie losów absolwentów), zaleceń PKA oraz opinii Wydziałowej Rady Konsultacyjnej.
 7. Kierowników Katedr/Zakładów, których zadaniem jest między innymi: ustalanie priorytetów badawczych oraz harmonogramu ich realizacji, w tym konkretnych terminów prezentacji efektów tych badań przez pracowników na zebraniach Katedry/Zakładu; przygotowanie i przedstawienie planu zamierzeń wydawniczych pracowników Katedry/Zakładu zarówno jako efektu zbiorowych, jak i indywidualnych realizacji; przygotowywanie obsady przedmiotów realizowanych przez daną Katedrę/Zakład; dokonywanie hospitacji zajęć lub też wskazanie osób do przeprowadzenia hospitacji; nadzór nad tematami prac dyplomowych prowadzonych w ramach seminariów przez pracowników niesamodzielnych Katedry/Zakładu.

 

Działania w zakresie gromadzenia i analizy danych oraz wdrażania kompleksowego systemu jakości podejmowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie rodzaje studiów realizowane na poszczególnych kierunkach. Ponadto, Władze Wydziału szczególną uwagę przywiązują, do rozwijania posiadanych i implementowania nowych instrumentów i procedur w ramach systemu jakości oraz narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i analizę danych z różnych obszarów mających wpływ na jakość kształcenia.