Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Interesariusze wewnętrzni na poziomie Wydziału Ekonomii i Zarządzania biorą udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na kilku poziomach. Po pierwsze w ramach prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz w pracach innych gremiów funkcjonujących w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Ponadto, wszyscy studenci wyrażają swoje opinie w ramach procesu ankietyzacji.

Natomiast interesariusze zewnętrzni, biorą udział w dwojaki sposób. Pierwszy, to ich bezpośredni udział w procesie tworzenia, dokonywania zmian i precyzowania wszelkich elementów związanych z kształtowaniem programu kształcenia. Drugi to konsultacje z interesariuszami przeprowadzane na poziomie zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych konsultacji. W wyniku tych działań interesariusze biorą czynny udział w kształtowaniu procesu kształcenia i innych elementów związanych z jakością. Zastosowany system umożliwia właściwe i precyzyjne ewaluowanie oraz określenie celów założeń i zadań w tym zakresie.