Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

"Determinanty przemian strukturalnych w wybranych krajach byłego Związku Radzieckiego", grant „Badania Młodych Naukowców”, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, realizacja Lipiec 2019 – Grudzień 2019 (Kierownik - Dr Monika Fiedorczuk).

„Ekonomiczne konsekwencje migracji zarobkowych na obszarze postradzieckim” grant „Badania Młodych Naukowców”, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, realizacja Czerwiec 2016 – Grudzień 2017 (Kierownik - Dr Agnieszka Piekutowska, członek zespołu badawczego - Dr Monika Fiedorczuk).

„Nadzór korporacyjny w grupach kapitałowych na przykładzie Rosji” - grant „Badania Młodych Naukowców”, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, realizacja Czerwiec 2014 – Grudzień 2015 (Kierownik - Mgr Monika Fiedorczuk).

„Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji”, grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Preludium VI, umowa nr UMO-2013/11/N/HS4/03327, okres realizacji – Sierpień 2014 – Październik 2016 (Kierownik - Mgr Monika Fiedorczuk, Promotor - Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB).

„Nadzór korporacyjny jako czynnik modernizacji gospodarki rosyjskiej”, grant „Badania Młodych Naukowców”, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, realizacja 6.2011 – 12.2012 (Kierownik - Mgr Monika Fiedorczuk).

Japan’s Keiretsu Groups: Their Evolution at Present and  Reference Point (or a Paradigm) for Other Countries, projekt realizowany w Institute of Developing Economies JETRO w Tokyo, 2005-2006 (Kierownik - Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB).