Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 
 Aktualnie realizowane
 

 Temat: "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako organizacja fraktalna"

 1. Projekt badawczy realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców

 2. Kierownik projektu: dr Łukasz Siemieniuk

 3. Okres realizacji projektu: czerwiec 2017-  grudzień 2018 (19 miesięcy)

 4. Cel naukowy projektu: 
  Celem projektu badawczego jest identyfikacja i ewaluacja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce jako nowoczesnej instytucji funkcjonującej w formie organizacji fraktalnej, której działanie  może  być opisywane za pomocą narzędzi geometrii fraktalnej i analizowane metodami chaosu deterministycznego.

 

 

 Temat: "Kapitał intelektualny kraju"

 1. Projekt badawczy realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców

 2. Kierownik projektu: mgr Julita Fiedorczuk

 3. Okres realizacji projektu: 22 miesiące (od 01.03.2017-31.12.2018)

 4. Cel naukowy projektu:
  Głównym celem założonym w projekcie jest rozwiązanie problemu badawczego, jakim jest pomiar kapitału intelektualnego kraju. Koncepcja narodowego kapitału intelektualnego posiada krótką historię, chociaż ta problematyka była podejmowana już przez innych badaczy. Jednak koncepcja NIC nadal pod względem metodologii pomiaru pozostaje niewyczerpana. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi trudność w pomiarze zjawisk o zróżnicowanej i skomplikowanej strukturze, nieuchwytnych za pomocą zmysłów, zwłaszcza w ujęciu makroekonomicznym. Kapitał intelektualny jest kategorią złożoną, bezpośrednio nieobserwowalną i niejednoznacznąJak dotąd nie wypracowano konsensusu nawet w zakresie konceptualnym, tym samym operacyjnym. Stan teorii ekonomii w tym obszarze jest nadal niewystarczający w szczególności z perspektywy kraju.
  Realizacja projektu umożliwi uporządkowanie dostępnej wiedzy oraz dostarczenie nowej. Usystematyzowanie dorobku nauki nastąpi poprzez przegląd literaturowy na temat narodowego kapitału intelektualnego oraz analizę wypracowanych podejść definicyjnych, taksonomicznych oraz metodologicznych. Autorskie efekty pracy odnosić się będą do propozycji własnej definicji oraz podziału kapitału intelektualnego kraju, relacji między komponentami NIC, metody jego pomiaru, cech objaśniających NIC. Autorka planuje zaprezentowanie wybranych wyników badań w artykułach naukowych w wysoko punktowanych czasopismach oraz formie referatów wygłoszonych na konferencjach. W zamiarze autorki uzyskane wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby rozprawy doktorskiej na ten temat.