Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Granty badawcze realizowane w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki

 

Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów"

 

Projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01583 pt. "Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów" (Umowa nr UMO-2016/21/B/HS4/01583) .

http://www.negocjacje.uwb.edu.pl

Głównym celem projektu jest rozpoznanie i ocena wpływu heurystyk poznawczych negocjatorów, ze szczególnym uwzględnieniem błędów postrzegania i przetwarzania informacji, na działania negocjatorów podejmowanych w fazie prenegocjacyjnego przygotowania, a związanych z merytorycznym rozpoznaniem i analizą problemu negocjacyjnego oraz budową narzędzi wspomagających dalsze fazy procesu negocjacji w negocjacjach elektronicznych.

Negocjacje elektroniczne, prowadzone za pomocą specjalistycznych systemów wspomagania negocjacji, cechują się jasno określonym protokołem negocjacyjnym, w którym prenegocjacyjna część analityczna związana z przygotowaniem do procesu negocjacji właściwych odgrywa kluczową rolę i jest niezbędna do właściwego wspomagania decyzji na późniejszych etapach negocjowania. Jak jednak pokazują wyniki badań, uczestnicy negocjacji elektronicznych mają problemy z właściwym korzystaniem z narzędzi analitycznych wspomagających proces negocjowania.

W projekcie podjęta zostanie próba wyodrębnienia wzorców działań heurystyczno-analitycznych negocjatorów w fazie prenegocjacyjnej, na podstawie których zaproponowana zostanie własna metodologia analizy negocjacyjnej, pozwalająca na dostosowanie narzędzi wspomagania decyzji prenegocjacyjnych do umiejętności analitycznych i percepcyjnych uczestników negocjacji elektronicznych.

Do współpracy przy wykonywaniu zadań badawczych w ramach grantu zostali zaproszeni naukowcy o wielkim dorobku międzynarodowym w dziedzinie teorii negocjacji i podejmowania decyzji, tacy jak prof. Gregory Kersten (Concordia University, Montreal) oraz prof. Tomasz Wachowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W ramach grantu współpracują także dr Marzanna Filipowicz Chomko (Politechnika Białostocka) oraz dr Anna Matuszyńska-Adamus (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).  Jednym z zadań  projektu jest współpraca międzynarodowa z InterNeg (Uniwersytet Concordia w Kanadzie) oraz InterNeg Research Centre w Montrealu, wiodącą jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą i wspomaganiem elektronicznych negocjacji międzynarodowych, która obejmuje współudział w organizacji oraz uczestnictwo studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Białostockiej  w międzynarodowych badaniach eksperymentalnych dotyczących wspomagania negocjacji elektronicznych, a także wspólne publikacje naukowe oraz prezentacje na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęcone prezentacji wyników eksperymentów.

Projekt jest kontynuacją badań naukowych na temat wspomagania i modelowania problemów negocjacyjnych. Integralną częścią tych badań był projekt badawczy finansowany przez NCN (2011/03/B/HS4/03857): "Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych" pod kierunkiem dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB oraz projekt badawczy finansowany przez NCN (2015/17/B/HS4/00941):„Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji" pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Wachowicza, prof. UEK

 

„Wspomaganie i modelowanie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych”

 

Projekt badawczy „Wspomaganie i modelowanie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2016 (na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03857) realizowany był przez zespół w składzie: dr hab. Ewa Roszkowska (prof. Uniwersytetu w Białymstoku), dr hab. Tomasz Wachowicz (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) oraz dr Jakub Brzostowski (Politechnika Śląska).

Do współpracy przy wykonywaniu zadań badawczych w ramach grantu zostali także zaproszeni naukowcy o wielkim dorobku międzynarodowym w dziedzinie teorii negocjacji i podejmowania decyzji, tacy jak prof. Gregory Kersten (Concordia University, Montreal), prof. Tom Burns (Stanford University, California), prof. Nora Machado (Lisbon University Institute, Portugalia), prof. Marek Szopa (Uniwersytet Śląski), dr hab. Jerzy Michnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz dr Dorota Górecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Głównym celem projektu było opracowanie konceptualne i modelowe oraz implementacja komputerowa narzędzia do wspomagania słabo ustrukturyzowanych negocjacji dwustronnych. Przez słabo ustrukturyzowany problem negocjacyjny należy rozumieć sytuację negocjacyjną, w której nie da się ustalić a priori przestrzeni negocjacyjnej w postaci predefiniowanych zbiorów dopuszczalnych poziomów realizacji kwestii negocjacyjnych oraz precyzyjnie określić preferencji negocjatorów za pomocą dokładnych ekwiwalentów numerycznych.

Wramach projektu przeprowadzono rozpoznanie możliwości implementacyjnych różnych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do wspomagania negocjacji. Następnie zaproponowano pewne uogólnienia i modyfikacje oryginalnych algorytmów wielokryterialnego podejmowania decyzji dostosowujące je do niestandardowych warunków wynikających ze słabo ustrukturyzowanego problemu negocjacyjnego.

Na bazie nowatorskiego zestawu narzędzi wspomagania decyzji został opracowany także system negocjacji elektronicznych TONSS (TOPSIS-based Negotiation Support System).

 

 

"Wspomaganie i modelowanie problemów negocjacyjnych"

 

W latach 2013-2016 na WEiZ były realizowane badania naukowe na temat wspomagania i modelowania problemów negocjacyjnych”. Integralną częścią tych badań był projekt badawczy finansowany przez NCN pt. „Wspomaganie i modelowanie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych”, w latach 2012-2016 pod kierunkiem dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB. Do współpracy przy wykonywaniu zadań badawczych w ramach grantu zostali zaproszeni naukowcy o wielkim dorobku międzynarodowym w dziedzinie teorii negocjacji i podejmowania decyzji, tacy jak prof. Gregory Kersten (Concordia University, Montreal), prof. Tom Burns (Stanford University, California), prof. Nora Machado (Lisbon University Institute, Portugalia), prof. Marek Szopa (Uniwersytet Śląski), dr hab. Jerzy Michnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz dr Dorota Górecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Jednym z głównych rezultatów projektu jest współpraca międzynarodowa z InterNeg (Uniwersytet Concordia w Kanadzie) oraz InterNeg Research Centre w Montrealu, wiodącą jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą i wspomaganiem elektronicznych negocjacji międzynarodowych, która obejmowała współudział w organizacji oraz uczestnictwo studentów WEIZ oraz studentów Koła Ekonomii Eksperymentalnej w międzynarodowych badaniach eksperymentalnych dotyczących skuteczności wykorzystania w negocjacjach elektronicznych, a także wspólne publikacje naukowe oraz prezentacje na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęcone prezentacji wyników eksperymentów. Dr hab. Ewa Roszkowska od 2014 r. jest w Komitecie Programowym prestiżowej konferencji międzynarodowej Group Decision and Negotiation, recenzentem, a od 2015 r. redaktorem pomocniczym czasopisma „Group Decision and Negotiation” indeksowanego na liście JCR.