Wydział Ekonomii
i Finansów

                    Potencjalni promotorzy 2019/2020

                    Dyscyplina: EKONOMIA i FINANSE

 

Imię i nazwisko promotora, kontakt

Zakres badań, tematyka badawcza

prof. dr hab.

Proniewski Marek

 

marek.proniewski@uwb.edu.pl

Polityka spójności UE, polityka regionalna, czynniki i instrumenty rozwoju regionalnego, programowanie rozwoju Polski Północno-Wschodniej, polityka przestrzenna, uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania terenów przygranicznych, badania regionalne – foresightowe i benchmarkingowe, wykorzystywane w kreowaniu regionalnych strategii innowacji, integracja gospodarcza i rynków finansowych

dr hab. , prof. UwB

Gardocka-Jałowiec Anna

 

a.gardocka@uwb.edu.pl

Problematyka konsumpcji i rozwoju gospodarczego, analiza działalności innowacyjnej

dr hab. , prof. UwB

Grabowiecki Jerzy

 

j.grabowiecki@uwb.edu.pl

Przemiany strukturalne w gospodarce Japonii i innych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, azjatyckich grup kapitałowych, dynamiki i struktury handlu zagranicznego Polski i województwa podlaskiego.

dr hab. , prof. UwB

Gruszewska Ewa

 

gruszew@uwb.edu.pl

Rola instytucji w gospodarce, szczególnie w procesach tworzenia kapitału, analiza systemów instytucjonalnych i ich ewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD, analizy makroekonomiczne gospo-darek współczesnych

dr hab. , prof. UwB

Kiełczewski Dariusz

 

d.kielczewski@uwb.edu.pl

Ekonomia środowiska, ekonomika konsumpcji i ekonomia heterodoksyjna

dr hab. , prof. UwB

Kozłowska-Burdziak Mirosława

 

m.kozlowska@uwb.edu.pl

Polityka wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich, uwarunkowa-nia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz sytuacji dochodowej mieszkańców wsi.

dr hab.

Perło Dorota

 

dorota.perlo@uwb.edu.pl

Zastosowanie metod ekonometrycznych i statystycznych w badaniach ekonomicznych; rozwój miast i regionów; polityka miejska, polityka regionalna.

dr hab. , prof. UwB

Przygodzka Renata

 

r.przygodzka@uwb.edu.pl

Finanse publiczne, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie publiczne, problemy rozwoju wsi i rolnictwa

dr hab. , prof. UwB

Roszkowska Ewa

 

erosz@o2.pl

Teoria chaosu, modelowanie i wspomaganie negocjacji, wielokry-terialne podejmowanie decyzji, teoria gier, teoria wyboru społecznego, koncepcja optimum społecznego, metody analizy ryzyka, rozwiązywanie konfliktów społecznych, zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porów-nawczej do  modelowania zjawisk społecznych.

dr hab. , prof. UwB

Truskolaski Tadeusz

 

tadeusz.truskolaski@post.pl

Polityka regionalna, czynniki rozwoju i zarządzania miastem