Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dziekan

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dyżur Dziekański: poniedziałek 8.15 - 9.45 pok. 110

E-mail: m.poniatowicz@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-11

 


Obowiązki i zadania

  • Kierowanie Wydziałem i reprezentowanie go na zewnątrz.
  • Opracowywanie Strategii Wydziału, zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu.
  • Przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydziału i zapewnianie wykonywania jej uchwał.
  • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz kontrolowanie działalności pracowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wykonujących prace na Wydziale.
  • Określanie zakresu obowiązków Prodziekanów.
  • Przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Wydziału rocznych sprawozdań z działalności Wydziału.
  • Dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Wydziału.
  • Podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania Wydziału, niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza.
  • Uchylanie decyzji kierowników sprzecznych z Ustawą, Statutem, Uchwałą Senatu, Uchwałą Rady Wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszające ważny interes Uniwersytetu.
  • Nadzór nad działalnością naukową i badawczą Wydziału oraz monitorowanie rozwoju kadry naukowej