Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Studia są prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy zawartego z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych (GIODO). (link)


To już czwarta edycja cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych związanych z obszarem, który zyskał na znaczeniu w szczególności od maja 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 2016/679 UE nazywanego RODO.
Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych, zastępcy inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań administratora i podmiotu przetwarzającego.
Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku inspektora ochrony danych i zastępcy inspektora ochrony danych w danym podmiocie tak  sektora publicznego jak i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych i jego zastępcy (jeśli zostanie ustanowiony) z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.
Studia kierowane są zwłaszcza do byłych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz obecnych inspektorów ochrony danych oraz powoływanych zastępców inspektora ochrony danych, a także administratorów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, podmiotów przetwarzających, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.