Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nimi; nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pozwalających absolwentowi na sprawniejszą organizację zarówno pracy własnej, jak i na skuteczne zarządzanie zespołami pracowniczymi, profesjonalne motywowanie i ocenianie personelu w celu rozwoju organizacji i wzmacniania jej konkurencyjności.

Program studiów obejmuje cztery następujące moduły tematyczne:

Moduł 1: Rynek pracy - moduł o charakterze wprowadzającym w praktyczne aspekty rynku pracy z uwzględnieniem bieżących norm prawnych, tendencji na rynku pracy w kontekście m.in. polityki zatrudnienia, jak i perspektywy pracodawcy (Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy, Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy), Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy, Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa, Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy).

Moduł 2: Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego -  celem do wypełnienia w ramach zajęć z modułu drugiego jest ukazanie i utrwalenie słuchaczowi  teoretycznych, prawnych oraz etycznych ram funkcjonowania na rynku pracy jako doradcy zawodowego (Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa,  Etyka w pracy doradcy zawodowego, Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów (z niepełnosprawnością, wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym) )

Moduł 3) Kompetencje społeczne i aspekty psychologiczne w pracy doradcy - moduł ma za zadanie doposażyć słuchacza w kompetencje służące rozpoznawaniu różnić psychologicznych klientów oraz wzmocnić umiejętności komunikacyjne słuchacza w pracy doradczej (Psychologia różnic indywidualnych,  Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka,  Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy, Coaching w pracy doradcy)

Moduł 4) Warsztat pracy doradcy zawodowego - moduł o charakterze praktycznym, którego głównym celem jest nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności pracy z klientem zarówno w ramach poradnictwa indywidualnego, jak i grupowego. Dodatkowym celem w ramach modułu jest nabycie przez słuchacza umiejętności autoewaluacji swojej pracy jako doradcy zawodowego (Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy, Zawodoznastwo w pracy doradcy zawodowego, Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym, Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, Praca z grupą w poradnictwie zawodowym,, Metody stosowane w poradnictwie grupowym, Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości, Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego, Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym, Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą,  Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej, Seminarium dyplomowe - praca projektem – przy wyborze oferty dwysemestralnej)

Moduł 5) Doradztwo zawodowe nauczycieli – celem modułu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach edukacyjnych (Diagnozowanie potencjałów uczniów  na danym etapie edukacyjnym, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodyka prowadzenia zajęć  (na danym etapie edukacyjnym) z zakresu doradztwa zawodowego w procesie doradczym, Wewnątrzszkolnego systemu i programu doradztwa zawodowego; Wewnątrzszkolny  program wspierania nauczycieli w zakresie realizacji działań doradztwa zawodowego, Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, Szkoła jako środowisko autokreacji ucznia,  Metodyka planowania przez uczniów (na danym etapie edukacyjnym) własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-rozwojowych, Działalność informacyjno-kooperacyjna  doradcy zawodowego w szkole,  Praktyka na danym etapie edukacyjnym, Seminarium dyplomowe - praca projektem – przy wyborze oferty 3 semestralnej)