Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel studiów

Zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej z krajami Europy Wschodniej, głównie Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Studia adresowane są do:

  • przedsiębiorców i menedżerów działów handlowych firm realizujących: transakcje w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • do pracowników: świadczących  usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej i podatków pośrednich  przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, agencje celne, doradcy handlowi),
  • administracji celnej i innych służb państwowych (służby skarbowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Inspekcja Handlowa itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty ogólne  i specjalnościowe przedstawiane w formie wykładów i konwersatorium:

> przedmioty ogólne studiów stanowią  niezbędne wprowadzenie do szczegółowych

zagadnień realizowanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych;

> przedmioty specjalnościowe z kolei mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnie

obowiązującymi wymaganiami obsługi:

- logistycznej,

- celnej  i podatkowej (VAT, akcyza) określonymi w regulacjach UE, Polski oraz państw Europy Wschodniej,

ponadto

> funkcjonowanie:

- nadzoru podatkowego nad podatkami pośrednimi przez administrację celną;

- granicznej kontroli towarowej w zakresie wymagań: weterynaryjnych, fitosanitarnych,
sanitarno-epidemiologicznych  i kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;

  • wybrane problemy funkcjonowania tzw. „szarej strefy” w handlu zagranicznym i obszarze podatków pośrednich;
  • ćwiczenia praktycznego wypełnia dokumentów:

> obliczania należności celnych (cło) i podatkowych(VAT, akcyza, opłata paliwowa);

> przewozowych (CIM, CMR, karnet TIR i inne),

> celnych (SAD, ECS, ICS i inne),

> podatkowych (VAT 7 i 7K, AKC i inne),

> sprawozdawczych (INTRASTAT).