Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Ogólne cele kształcenia:

Głównym celem jest przygotowanie kadry eksperckiej w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnych typach firm, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach tworzących i wspierających funkcjonowanie innowacyjnej gospodarki oraz realizujących projekty unijne i ubiegających się o dotacje. Celem również jest zacieśnienie współpracy z podmiotami gospodarczymi i otoczeniem instytucjonalnym w województwie podlaskim i ogólnokrajowym. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, rozwiną kompetencje społeczne i umiejętności w zakresie zarządzania projektami unijnymi.

W tym celu przekazywana jest wiedza dotycząca: podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich; metodyki przygotowania i zarządzania projektem oraz jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków w zakresie pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem.

 Liczba semestrów: 2.

 Łączna liczba punktów ECTS umożliwiająca ukończenie studiów podyplomowych: 36.

 Łączna liczba godzin zajęć na studiach podyplomowych: 200 (w tym 2 godziny wykładów w zakresie bezpieczeństwa i higieny warunków kształcenia).

 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): oprócz wymaganego wykształcenie wyższego innych warunków nie określono.