Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel

Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego i podmiotowego zarządzania tymi zasobami i całą organizacją.

Oprócz nabycia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi studia stwarzają  szanse: poznania sposobu funkcjonowania polityki personalnej w innych organizacjach poprzez wymianę doświadczeń,  nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji ze specjalistami z różnych branż.

Program i treści nauczania są dostosowywane  do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżace monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, ubezpieczeń społecznych (m.in. z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)  posiadających duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów m.in. w zakresie wartościowania pracy, systemów ocen pracowniczych.

Od pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi współpracuje z nami dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka,  autorka publikacji m.in. z zakresu systemu ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami, coachingu  i prelegentka Europejskiego Tygodnia Kompetencji 2015, który odbył się w czerwcu 2015 roku w w Białymstoku. Ma ona bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników służby cywilnej, instytucji samorządowych, a także przedsiębiorstw. 

Wśród prowadzących zajęcia są także praktycy z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, firm doradczych oraz pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania  zajmujący się prawem pracy i zbiorowymi stosunkami pracy, ubezpieczeniami społecznymi, wykorzystaniem programów informatycznych do  administrowania kadrami,  rekrutacją i selekcją kandydatów, motywowaniem oraz innymi obszarami gospodarowania zasobami ludzkimi.

Oferta skierowana jest do:

  • kadry kierowniczej pracującej na różnych  szczeblach zarządczych w organizacjach i odpowiedzialnej za pracę swoich zespołów,
  • właścicieli i menedżerów firm,
  • pracowników działu kadr,
  • osób zainteresowanych zdobyciem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.

Organizacja:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Zajęcia są realizowane w dwudniowych zjazdach odbywających się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
  • Zajęcia są prowadzone w różnych formach. W zależniości od przedmiotu do prowadzenia zajęć są wykorzystywane takie formy, jak np. : wykład multimedialny, rozwiązywanie studiów przypadku (case study) w 3-5 osobowych grupach roboczych połączone z prezentacją wyników pracy na forum grupy, kazusy prawne, praktyczna próba przeprowadzenia rozmowy oceniającej pracownika przez bezpośredniego przełożonego, sporządzenie opisu stanowiska pracy, dyskusja nad zdefiniowanym problemem.
  • Studia kończą się zaliczeniem  przedmiotów  (w zależności od przedmiotu - na podstawie uczestnictwa i pracy w grupie, opracowania przykładowej dokumentacji personalnej, egzaminu pisemnego, obecności na  zajęciach) oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.