Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na zarządczych i ekonomicznych aspektach funkcjonowania organizacji. Wiodącym tematem badań jest Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem: uwarunkowania, problemy, obszary zmian.

Celem prowadzonych badań było: rozpoznanie najważniejszych uwarunkowań  funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw,  sposobów reakcji firm na zachodzące w otoczeniu zmiany. W ramach uwarunkowań koncentrowano się w szczególności na obszarze struktur organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz problematyki odnoszącej się do współczesnego klienta.  W aspekcie struktur organizacyjnych badano przede wszystkim zjawisko aliansów strategicznych oraz nowoczesnych struktur organizacyjnych. W zakresie badań nad nowoczesnymi metodami zarządzania skupiono się na outsourcingu i jego oddziaływaniu na obszar zasobów ludzkich. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi prowadzono prace nad: kompetencjami, przywództwem, patologiami w zzl.

Wyniki badań zaprezentowano w publikacjach naukowych oraz w wystąpieniach na konferencjach, a także w przygotowywanych rozprawach habilitacyjnych i doktorskich.