Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Kierunki działalności badawczej zakładu to zarządzanie kompetencjami w skali przedsiębiorstw i regionu, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne w organizacjach, rozwój sieciowych struktur gospodarczych (klastrów/gron) w regionie i w Polsce, zarządzanie projektami Unii Europejskiej.

Jednym z obszarów badań jest też Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Prowadzone badania obejmują analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Badany jest w szczególności wpływ jaki na rozwój regionalny i lokalny wywiera kapitał ludzki w regionie oraz możliwości, jakie w zakresie podnoszenia tego kapitału odgrywają programy i projekty dofinansowywane ze środków UE. Umożliwiają one również optymalizację funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Analizowanym czynnikiem rozwoju jest przedsiębiorczość i jej uwarunkowania.