Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

W ramach Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych od kilkunastu lat w sposób nieprzerwany prowadzone są badania nad współpracą transgraniczną. Badania służą z jednej strony rozwojowi teorii, a z drugiej strony analizie praktycznego wymiaru transgraniczności. Z racji geopolitycznego położenia województwa podlaskiego zarówno Zakład MSG, jak i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku jest naturalnie predysponowany to prowadzenia takich badań naukowych i organizowania różnego typu przedsięwzięć w ramach tego obszaru badawczego.

W ramach badań nad współpracą transgraniczną Zakład MSG:

1) zorganizował w latach 2000-2015 7 cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych z udziałem badaczy z kilkudziesięciu ośrodków naukowych z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji; aktualnie organizowana jest kolejna konferencja. Konferencje wpisują w funkcjonującą Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Cykliczność organizowanych przez Zakład MSG konferencji pozwoliła na wypracowanie trwałego forum wymiany wyników badań i dyskusji naukowej wokół zagadnienia współpracy transgranicznej. Ich efektem jest 7 monografii naukowych;

2) opublikował wyniki badań w ramach 30 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych oraz prezentował wyniki badań na wielu konferencjach naukowych;

3) w 2012 r. realizował grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (RITA-2002-12) nt. Współpraca gospodarcza Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki.

Od 2011 r. Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych realizuje temat badań statutowych „Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki światowej”. W ramach tematu badawczego pracownicy Zakładu prowadzą badania dotyczące aspektów handlowych współpracy międzynarodowej, głównie w odniesieniu do gospodarki polskiej, w tym województwa podlaskiego. Badana jest dynamika wymiany handlowej województwa podlaskiego na tle innych województw, struktura towarowa (w tym znaczenia artykułów rolno-spożywczych w wymianie) i geograficzna wymiany oraz rola rynków Europy Wschodniej w tej wymianie.

Pracownicy Zakładu MSG prowadzą również indywidualne badania w następujących obszarach:

– przemiany strukturalne w gospodarce Japonii i innych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; azjatyckie grupy kapitałowe; ugrupowania integracyjne w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej;

– handel zagraniczny jako czynnik rozwoju regionalnego;

– ewolucja i specyfika nadzoru korporacyjnego w Rosji; prywatyzacja i transformacja gospodarki rosyjskiej;

– migracje międzynarodowe, w tym w Unii Europejskiej i na obszarze byłych republik radzieckich,

– ekonomiczne konsekwencje katastrof naturalnych.