Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zakład Ekonomii Sektora Publicznego powołany Uchwałą nr 1224 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. aktywnie funkcjonuje od 1 września 2012 r. Pracownicy Zakładu realizują temat badawczy: Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego. Badania skupiają się na kwestiach: efektywności sektora publicznego i jego podmiotów; ewolucji sektora publicznego w różnych krajach; modeli oraz mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, a zwłaszcza elementów tego sektora, czyli systemu administracji, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych itp. w kontekście teorii dóbr i usług publicznych. Realizowana problematyka wpisuje się w kluczowe dla Polski obszary badawcze ujęte w Krajowym Programie Badań (Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.), a zwłaszcza strategiczny kierunek badań pod nazwą "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków". Zgodnie z nim: Sprostanie tym zjawiskom (zagrożenia XXI wieku – przyp. aut.) nie jest możliwe bez sprawnie działających instytucji władzy publicznej (państwowej i samorządowej). Konieczne jest zatem prowadzenie badań mających na celu: usprawnienie i zwiększenie efektywności instytucji publicznych, zwłaszcza administracji publicznej, podniesienie efektywności struktur wymiaru sprawiedliwości, systemu opieki zdrowotnej, poprawę warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, monitorowanie i minimalizowanie obciążeń administracyjnych, podnoszenie jakości i sprawności oferowanych usług publicznych, mobilnej administracji państwowej efektywnie wykorzystującej najnowszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Ponadto szczególna uwaga poświęcona jest takim zagadnieniom, jak: funkcje sektora publicznego, rola sektora publicznego we współczesnych procesach rozwojowych, rola państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju,  instrumenty racjonalizacji funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści oraz budżetu zadaniowego. Ponieważ analiza niektórych zagadnień na poziomie makro- bądź mezoekonomicznym jest niewystarczająca, w badaniach uwzględnione zostaną mechanizmy funkcjonowania pojedynczych podmiotów sektora publicznego, wykorzystując dorobek zarówno ekonomii, jak i zarządzania publicznego.

W dniach 25-26 października 2012 r. pracownicy i doktoranci Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego zorganizowali III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Sektor publiczny we współczesnej gospodarce nt. Racjonalizacja gospodarowania w sektorze publicznym, która odbyła się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W efekcie powstał zbiór publikacji na który składają się:

  1. R. Przygodzka (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
  2. M. Kozłowska-Burdziak (red.), Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
  3. A. Gardocka-Jałowiec (red.), Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

W dniach 23-24 października 2014 r. pracownicy i doktoranci Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego zorganizowali IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Sektor publiczny we współczesnej gospodarce nt. Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego, która odbyła się w Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Pokłosiem tej konferencji było kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Optimum. Studia ekonomiczne” oraz publikacja:

  1. Chmielak, R. Przygodzka (red.), Współpraca międzysektorowa – istota, korzyści, przykłady, Wydawnictwo PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2016.

 

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi jest jednym z najważniejszych zadań Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego.