Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Badania naukowe pracowników Katedry realizowane są w ramach tematu BST: 

 

Finansowe, pozafinansowe, informatyczne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych

 

Problem badawczy BST:

Zmieniające się warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także przeobrażenia w nich zachodzące, zmuszają do zweryfikowania niektórych przyjętych wcześniej teorii ich dotyczących. Wymaga to formułowania nowych koncepcji, które pozwolą wyjaśnić przyczyny oraz skutki tych zmian oraz wypracować rozwiązania niezbędne dla  ich funkcjonowania i rozwoju w zmieniającym się otoczeniu.

 

W przedstawionym kontekście zainteresowania badawcze pracowników Katedry koncentrują się na następującej problematyce:

  1. Nowoczesne technologie informacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

W obecnej dobie technologie informacyjne stanowią nieodzowny element sprawnego funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. Aktualnie zintegrowane podejście do kreowania, upowszechniania czy wdrażania innowacji typu e-learning, czy też innych nowoczesnych technik pozwala na wzrost kapitału intelektualnego organizacji gospodarczej, a co z kolei wpływa na poprawę sprawności funkcjonowania danej firmy. Zakładany w tym obszarze przedmiot badań ma charakter wieloaspektowy i dotyczy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na różne obszary funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

  1. Kapitał intelektualny a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw

Gospodarka oparta na wiedzy to niewątpliwie nowy paradygmat rozwoju, a jej podstawą są kreatywne przedsiębiorstwa budujące swoją przewagę konkurencyjną na wiedzy jako podstawowym zasobie strategicznym. Dlatego też aby funkcjonować według odmiennych zasad, przedsiębiorstwa muszą przeorientować swoje spojrzenie na czynniki determinujące nie tylko ich funkcjonowanie ale też rozwój. Przedmiot badań koncentruje się na funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru jakim są zasoby niematerialne, a przede wszystkim ich  identyfikacja, pomiar i raportowanie.

  1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości kreatorem rozwoju aktywności gospodarczej środowiska akademickiego
    w Polsce

Warunkiem kreowania rozwoju aktywności gospodarczej środowiska akademickiego w Polsce są niewątpliwie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ideą AIP jest stworzenie warunków do rozwoju pomysłów biznesowych oraz stworzenie warunków do rozwoju innowacji i do komercjalizacji pomysłów opartych na wiedzy i nowych technologiach, wzmocnienie potencjału przedsiębiorców oraz jego wykorzystanie. Przedmiot badań koncentruje się na determinantach rozwoju aktywności gospodarczej środowiska akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Inkubatorów Przedsiębiorczości.

  1. Zarządzanie kosztami jako determinanta funkcjonowania i rozwoju organizacji

Zarządzanie nie jest możliwe bez stałego dostępu do prawidłowych informacji o kosztach, a wybór właściwego rachunku kosztów jest podstawą podejmowania w tym zakresie racjonalnych decyzji. Systemy, które służą do ewidencjowania i rozliczania kosztów, zgodnie z wymogami rachunkowości finansowej, często nie są w stanie sprostać wymogom informacyjnym stawianym przez kadrę zarządzającą. Dlatego też istotne znaczenie ma wprowadzanie do praktyki przedsiębiorstw nowoczesnych systemów rachunku kosztów. Przedmiot badań koncentruje się na problematyce zarządzania kosztami oraz analizie sprzężeń zwrotnych jakie występują pomiędzy przyjętym systemem zarządzania a rachunkiem kosztów.

  1. Determinanty funkcjonowania gospodarstw domowych

Problematyka funkcjonowania i znaczenia gospodarstw domowych w gospodarce rynkowej jest poruszana niezwykle rzadko, mimo, że jako podmioty indywidualne (również związki społeczne), odgrywają główna rolę w tworzeniu miejsc pracy, kształtują rynki finansowe, jak też poprzez wydatki (obowiązkowe i dobrowolne) wpływają na funkcjonowanie gospodarki jako całości. Przedmiotem badań jest analiza funkcjonowania gospodarstw domowych w Polsce, jak też w wybranych krajach Unii Europejskiej. Szczególna uwaga koncentruje się na możliwościach ich finansowania.