Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne III stopnia

rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł: od 26.09 do 06.10.2017r.
nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów w dziekanacie - 11.10.2017 do godz. 14.30
rozmowa kwalifikacyjna - 11.10.2017r.

limit miejsc: studia stacjonarne - 11

 1.  Rekrutacja na studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie odbywa się na podstawie wyników postępowania konkursowego. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania konkursowego wynosi 100 pkt.
 2. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:
  •  rozmowę kwalifikacyjną (0-50 pkt),
  • średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (0-20 pkt):
   • do 3,99       – 0 pkt
   • 4 - 4,25       – 10 pkt
   • 4,26-4,50    – 13 pkt
   • 4,51-4,75    – 16 pkt
   • od 4,76       – 20 pkt
  • bardzo dobry wynik na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  - 5 pkt,
  • dyplom honorowy -  5 pkt,
  • udokumentowaną działalność naukową i inne osiągnięcia kandydata  (0-20 pkt).
 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania naukowe, motywacja i predyspozycje kandydata do podjęcia pracy naukowo-badawczej. Kandydat powinien wypowiedzieć się w kwestii obszaru tematycznego, który zamierza podjąć w ramach badań naukowych. Komisja oceni predyspozycje i umiejętności kandydata do prowadzenia analiz przyczynowo-skutkowych oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych na potrzeby realizacji rozprawy doktorskiej. 
 4. Za udokumentowaną działalność naukową i inne osiągnięcia kandydata uznawane są:
  • osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe w czasopismach z listy MNiSzW, referaty na konferencjach, wystąpienia na seminariach, prowadzenie warsztatów/prelekcji);
  • aktywność w kołach naukowych;
  • praktyki zagraniczne, staże naukowe, wyjazdy stypendialne np. Erasmus+;
  • znajomość języków obcych (certyfikat);
  • studia na drugim kierunku;
  • nagrody za działalność naukową;
  • stypendia naukowe (przyznane przez inne jednostki niż uczelnia macierzysta).
 5. Na stacjonarne studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 60 pkt.
 6. Na studia niestacjonarne przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 31 pkt.
 7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby punktów przyjęty zostaje kandydat z wyższą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
 8. Warunkiem uruchomienia kształcenia na pierwszym roku studiów doktoranckich jest przyjęcie co najmniej 10 kandydatów. 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie
składają następujące dokumenty:

 1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny / dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości [300 dpi],
 4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp..,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem), a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
 6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
 7. oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem
 8. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
 9. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 10. zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
 11. dyplom honorowy ( w przypadku jego uzyskania)

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł: od 21.08 do 08.09.2017r.
nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów w dziekanacie - 15.09.2017 do godz. 14.30
rozmowa kwalifikacyjna - 22.09.2017r.

limit miejsc: studia stacjonarne - 20
studia niestacjonarne - 12

 

 1.  Rekrutacja na studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie odbywa się na podstawie wyników postępowania konkursowego. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania konkursowego wynosi 100 pkt.
 2. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:
  •  rozmowę kwalifikacyjną (0-50 pkt),
  • średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (0-20 pkt):
   • do 3,99       – 0 pkt
   • 4 - 4,25       – 10 pkt
   • 4,26-4,50    – 13 pkt
   • 4,51-4,75    – 16 pkt
   • od 4,76       – 20 pkt
  • bardzo dobry wynik na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  - 5 pkt,
  • dyplom honorowy -  5 pkt,
  • udokumentowaną działalność naukową i inne osiągnięcia kandydata  (0-20 pkt).
 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania naukowe, motywacja i predyspozycje kandydata do podjęcia pracy naukowo-badawczej. Kandydat powinien wypowiedzieć się w kwestii obszaru tematycznego, który zamierza podjąć w ramach badań naukowych. Komisja oceni predyspozycje i umiejętności kandydata do prowadzenia analiz przyczynowo-skutkowych oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych na potrzeby realizacji rozprawy doktorskiej. 
 4. Za udokumentowaną działalność naukową i inne osiągnięcia kandydata uznawane są:
  • osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe w czasopismach z listy MNiSzW, referaty na konferencjach, wystąpienia na seminariach, prowadzenie warsztatów/prelekcji);
  • aktywność w kołach naukowych;
  • praktyki zagraniczne, staże naukowe, wyjazdy stypendialne np. Erasmus+;
  • znajomość języków obcych (certyfikat);
  • studia na drugim kierunku;
  • nagrody za działalność naukową;
  • stypendia naukowe (przyznane przez inne jednostki niż uczelnia macierzysta).
 5. Na stacjonarne studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 60 pkt.
 6. Na studia niestacjonarne przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 31 pkt.
 7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby punktów przyjęty zostaje kandydat z wyższą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
 8. Warunkiem uruchomienia kształcenia na pierwszym roku studiów doktoranckich jest przyjęcie co najmniej 10 kandydatów.

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie
składają następujące dokumenty:

 1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny / dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości [300 dpi],
 4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp..,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem), a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
 6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
 7. oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem
 8. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
 9. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 10. zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
 11. dyplom honorowy ( w przypadku jego uzyskania)